Обява

0
722

razvitieВъв връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

О  Б  Я  В  Я  В  А

Конкурс за свободно работно място за длъжността социален работник  на пълно работно време /8 часа/ в услугата „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено висше образование;
 • Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
 • Специалност – социални дейности, психология, социология, педагогика или придобита педагогическа правоспособност, хуманитарни и стопански науки;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Ще се счита за предимство:

– практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск;

– добро познаване на Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта;

– способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

– да притежава компютърна грамотност.

 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи, деца в ранна детска възраст и техните семейства, и бъдещи родители;
 • Да имат умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции;
 • Да познават нормативната база за предоставяне на социални услуги;
 • Да бъдат комуникативни и да притежават умения за работа в екип;
 • Да спазват Етичния кодекс на работещите с деца и етичните принципи на социалната

работа с деца, семейства и общности;

 • Да прилагат Методиката на екипната работа по случай и Методическото ръководство за предоставяне на услугите по проекта;
 • Да участват в организирани обучения, както и в срещите на екипа от специалисти на Център за социално включване „Развитие”, да им оказва съдействие, съгласно своите компетентности;

ІІІ.  Характер на работата

 • Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и посещения в домовете;
 • Проучване и анализ на индивидуалните потребности на потребителите от целевите групи и насочване към подходящите за тях услуги/дейности в Център за социално включване „Развитие”, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете;
 • Оказване на методическа подкрепа на служителите на Центъра и изготвяне на общ график за дейността им;
 • Разработване на програми и обучителни материали за провеждане на групова работа с потребителите на Центъра;
 • Провеждане на групова и индивидуална консултация и подкрепа на потребителите на Центъра;
 • Изготвяне на графици за провеждане на групова и индивидуална работа с потребители, както и за работата на терен;
 • Посещения в домовете на потребителите и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
 • Разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с родители и техните деца, съвместно с други специалисти на Център за социално включване „Развитие”;
 • Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите на Центъра;
 • Създаване и поддържане на база данни относно потребителите на Център за социално включване „Развитие”;
 • Организиране на екипните срещи на специалистите по проекта;
 • Организиране и участие в периодични срещи с екипа на Центъра, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 • Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали, относно същността на услугите, в които участва.

Срок за подаване на документите –  от датата на публикуване на обявата до 16,30ч., 26.10.2016 год.

Място на подаване на документите:

 1. Документите се подават в  Общинска администрация – Велинград, бул. „Хан Аспарух” №35,  „Деловодство” партер, в запечатан плик, всеки работен ден.
 2. Пликът трябва да съдържа следния надпис: Проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие- …………………………..трите имена на кандидата;
 1. Документи за кандидатстване могат да се получат:
 • на интернет страницата на Община Велинград: http://m.velingrad.bg/
 • сградата на общинска администрация- Деловодство

 

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло в сградата на Общинска администрация в гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35 и на сайта на Община Велинград.

 

ВАЖНО:

Списък с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъде обявен на 27.10.2016 г. на информационното табло в сградата на Общинска администрация в гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35 и на сайта на Община Велинград.

Условия за допустимост:

1)  До разглеждане ще бъдат допуснати само подадените в срок заявления, които са попълнени по приложените образци и към тях са приложени необходимите документи;

2)  До интервю ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността;

Начин на провеждане на конкурса: подбор по документи и интервю.

Длъжността се заема по трудово правоотношение за срок от 25 месеца.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец;

2. Автобиография;

3. Декларация /по образец/;

4.Документи за придобита образователно – квалификационна степен /копие/;

5.Документи, удостоверяващи професионален опит, за позициите, за които се изисква такъв /копие/;

6.Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/;

7.Документ за самоличност /копие/;

8.Пълномощно /в свободен текст/, в случай, че заявлението и документите към него се представят от пълномощник;

тел. за контакт: 0889/404086

 

Вашият коментар