Извънредно заседание, което ще се проведе на 19.04.2017г. от 09:30 часа

0
328

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                                                             

                                                                        

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2, т.1, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на 19.04.2017г.   от  09:30 часа  в Малка заседателна  зала – ІІ-ри етаж на Община Велинград при следния проект за

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Поемане на дългосрочен общински дълг от община Велинград по реда на Закона за общинския дълг, под формата на кредит предназначен за финансиране (покриване) на бъдещи допустими (в т.ч. собствен принос) и недопустими разходи, отпуснат от „Фонд за органите на местното самоуправление в България –ФЛАГ” ЕАД за изпълнение и реализация на проект по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                /инж.Б.Мандраджиев/

 

Вашият коментар