Извънредно заседание, което ще се проведе на 12.06.2017г. /понеделник/ от 10:00 часа

0
418

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                                                             

                                                                        

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2, т.1, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на 12.06.2017г. /понеделник/  от  10:00 часа  в Голяма заседателна зала на Община Велинград при следния проект за

 

 

 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Изменение и допълнение на Решение №152/25.05.2017г. на ОбС-Велинград

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                /инж.Б.Мандраджиев/

Вашият коментар