ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

0
556

     Проектът “Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград” беше представен на пресконференция на 13.09.2017 г. от 13 часа в малката заседателна зала на община Велинград. На нея присъстваха зам. – кметът Атанас Палигоров, главният архитект на община Тодор Енев, инж. Деян Инджов – управител на фирма „ИСА 2000“ – изпълнител на строително монтажните работи, инж. Весела Пеева – управител на фирма „ТОП НАДЗОР КОНСУЛТ“, осъществяваща строителен надзор, екипът за управление на проекта и представители на медиите.
Всички присъстващи бяха запознати с целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проектните дейности.
    Проектът “Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград” стартира на 29.09.2016 с подписването на Договор № BG16RFOP001-1.037-0001-C01 с Министерството на регионалното развитие , Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ и е на обща стойност 4 812 941.28 лв., от които 4 091 000,10 лв./85 %/ предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и 721 941,18 лв./15 %/ от национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на договора е 30 месеца.

     Основните дейности по изпълнение на проекта включват:
Дейност 1: Организация и управление на проекта;
Дейност 2: Изпълнение на строително – монтажни работи за повишаване привлекателността на градската среда;
Дейност 3: Осъществяване на авторски и строителен надзор;
Дейност 4: Информационно-комуникационна кампания;
Дейност 5: Извършване на независим финансов одит и приключване на проекта.

Обектите на интервенция по проекта са:
Обект 1: Централен площад от ул. „Юндолска“ до ДГС „Алабак“ от ос.т. 239А-244-233-9; от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ от ос. т. 244-236А-38 и от фонтаните до старата сграда на общината;
Обект 2: Изграждане на зона за обществен отдих – складове при Централен кооперативен пазар;
Обект 3: Реконструкция и рехабилитация на улица “Георги Кирков“;
Обект 4: Реконструкция и рехабилитация на улица “Милеви скали“;
Обект 5: Реконструкция и рехабилитация на улица “Христо Смирненски“

Общата цел на проекта е осигуряване на устойчива и екологична градска среда с подобрено качество на живот, повишена привлекателност и създаване на нови възможности за икономическо и социално развитие, чрез обновяване и благоустрояване на физическата среда в град Велинград.

 

Вашият коментар