0
405

     На 13 октомври в с. Алеко Константиновo, община Пазарджик бе открито Регионално депо за твърди битови отпадъци, което ще обслужва всички общини в областта.

     Лентата прерязаха министърът на околната среда и водите Нено Димов, директорът на ПУДООС Ренета Колева и кметът на община Пазарджик Тодор Попов.

    На събитието присъстваха кметът на община Велинград д-р Костадин Коев, депутати от ГЕРБ от Пазарджишки избирателен район и кметовете на останалите  общини.

  Съгласно европейските изисквания, до края на 2017 г. общинското депо на Велинград ще бъде закрито, което налага общината да започне да депонира отпадъците си в новооткритото регионално депо. Поради тази причина община Велинград ще трябва да заплаща допълнителни разходи за транспортиране на битовия отпадък, такса към оператора за стопанисване на регионалното депо, отчисления по закона за управление на отпадъците и много други разходи. Необходимо е да се търсят начини за дофинансиране на всички възникнали допълнителни разноски. Ще бъде изготвена нова план- сметка, с включени всички независещи от община Велинград разходи, това неминуемо ще доведе до увеличаването и.

     За да бъдат облекчени разходите за генериране и извозване на отпадъците, община Велинград и община Ракитово подписаха споразумение за партньорство за изграждане на претоварна станция за отпадъци. Предложението е за “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”. Чрез кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритет на ос 2 “Отпадъци” на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.”, ще се осигури възможност за изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/илибиоразградими битови отпадъци и на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци. При реализирането на проекта ще се постигне намаляване на количеството депонирани отпадъци до регионалното депо, като бъде осигурен допълнителен капацитет за предварително им третиране и рециклиране.

    Това от своя страна ще доведе до постигане на националните цели и ще се подпомогне изпълнението на задължението на България като държава – членка на Европейския съюз, относно депонирането само на отпадъци, които вече са били третирани.

     В интерес на жителите на цялата община е да преосмислят навиците си при изхвърляне на отпадъците, а именно тяхното разделно събиране.

     Нека всички се стараем да правим това, което допринася за опазването на околната среда и намалява количеството на отпадъците. Така малките ежедневни усилия, които полагаме, ще имат пряк и незабавен ефект върху заобикалящия ни свят.

22635410_559105974430441_777487940_n

 

 

Вашият коментар