ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

0
155

     На 15 януари 2018 год. от 11:00 часа в административната сграда на Община Велинград, намираща се на адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35 ще се проведе пресконференция относно стартиране изпълнението на проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация-Велинград” по Административен договор BG16RFOP001-1.037-0003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Региони в растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.037 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велинград”, част от процедура №BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

     В тази връзка Общинска администрация-Велинград кани всички заинтересовани страни- медии, граждани, институции да присъстват на стартиращата пресконференция.

Проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация – Велинград”

№ BG16RFOP001-1.037-0003-C01

Вашият коментар