Предстоящо заседание, което ще се проведе на 26.04.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч.

0
564

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на   26.04.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. при следния проект на 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Изменение и допълнение на Наредба по чл.1, ал.2 от Закон за местните данъци и такси.

       Докл.:Ат.Вецов

 1. Увеличение бюджета на Община Велинград за 2018г. в частта и за капиталови разходи с 629 040лв. от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи.

       Докл.:инж.П.Кондев

 1. Безвъзмездно придобиване право на собственост на имот с площ 0,595дка, необходим за изграждането на общински обект от първостепенно значение – обслужващ път в м.”Нежовица”.

       Докл.:Р.Салкина

 1. Възобновяване на производството по издаване на Решение №90 от 25.02.2016г. на ОбС – Велинград, относно УПИ І – за озеленяване, кв.571 по плана на гр.Велинград.

       Докл.:Пл.Гьоров

 1. Възобновяване на производството по издаване на Решение №92 от 25.02.2016г. на ОбС – Велинград, относно УПИ І – за озеленяване, кв.571 по плана на гр.Велинград.

       Докл.:Пл.Гьоров

 1. Възобновяване на производството по издаване на Решение №93 от 25.02.2016г. на ОбС – Велинград, относно УПИ І – за озеленяване, кв.571 по плана на гр.Велинград.

       Докл.:Пл.Гьоров

 1. Стартиране на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на петна с номера от №1 до №20, находящи се в УПИ ХХХV, кв.141 по плана на гр.Велинград /парка до читалище „Отец Паисий”/.

       Докл.:И.Ардалиев, Н.Келчева

 1. Отчет по Общинската програма за закрила на детето за 2017г.

       Докл.:Т.Кръстева, М.Зинкова-Шенкова

 1. Общинска програма за закрила на детето за 2018г.

       Докл.:Т.Кръстева, М.Зинкова-Шенкова

 1. Отчет за дейността на читалищата 2017г., разглеждане на доклади на председателите на читалищата за осъществяване читалищни дейности и отчети за изразходваните от бюджета средства.

       Докл.:Ил.Гешева, М.Зинкова-Шенкова

 1. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018г.

       Докл.:Н.Келчева

 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ ІХ и УПИ №VІІІ, находящи се в кв.403 по плана на гр.Велинград чрез продажба частта на Общината.

       Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Продажба на земя-частна общинска собственост, находяща се в кв.155 по плана на гр.Велинград /ул.”Родопчанка” №9, Асфалтова база/ на Верка Ас.Методиева/, собственик на законно построена жилищна сграда и определяне пазарна цена на имота.

       Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Стартиране на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за наем на 3бр.петна с обща площ 181кв.м. в кв.156 по плана на гр.Велинград.

       Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева

 1. Даване на съгласие за одобрени 2бр.петна за поставяне на електромеханични колички в кв.1981 по плана на гр.Велинград.

       Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева

 1. Стартиране на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за наем на петно №22 с площ 105кв.м., находящо се в кв.141 – за парк по плана на гр.Велинград.

       Докл.:Иво Ардалиев, Н. Келчева

 

 1. Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане на повърхностни води от водоизточник езера „Клептуза” за захранване на вода на обект – пъстървово стопанство, находящо се в УПИ VІІ-5841 „За рибарник” в кв.394 по плана на гр.Велинград.

       Докл.:Г.Владимирова

 1. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.”Вельовица” и схеми за електрозахранване, водоснабдяване и канализация.

       Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на имот от „изоставена нива” в „за погребална агенция” в м.”Сивек”.

       Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие по проект за ЧИПРЗ на УПИ №І-Лесо-парк, Горско стопанство кв.32 по плана на с.Юндола.

       Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Съобщаване на проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване и ПУП схема за трасета за водоснабдяване и канализация и електрозахранване на част от УПИ ІІ-За озеленяване в кв.402 по плана на гр.Велинград.

       Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване съгласие за изработен проект за подробен устройствен план-схема за трасе на канализация по ул.”В.Пеева” по плана на гр.Велинград.

       Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Допълване и поправка на одобрен кадастрален план с нов имот пл.№4730-общ.в кв.392 по плана на гр.Велинград /под х-л Велина/.

       Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП – план схема за нова канализация по ул.”Криволак” по плана на гр.Велинград.

       Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП-ЧИ на план за регулация и застрояване на УПИ ІV-8770/общински/ в кв.417 по плана на гр.Велинград /между ул.”В.Петлешков” и ул.”Кисловодск”/

       Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на разрешение за изработване на ПУП-схема за нов водопровод в обхвата на улиците по плана на с.Юндола.

       Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изработен ПУП-схема за трасе на нов топлопровод за минерална вода от помпена станция в кв.3972 до УПИ в кв.3951 по плана на гр.Велинград.

       Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Съобщаване на проект за частично изменение на плана за застрояване за УПИ І-за детско учреждение в кв.324 по плана на гр.Велинград.

       Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила регулационен план за УПИ ХІ-За административна сграда на Община Велинград и парк в кв.141 и улична алея и УПИ І-3218 в кв.148.

       Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. По програмата за работа на ОбС:

31.1.Годишен отчет за дейността на ОП „СИП и ТИЦ” Велинград за 2017г.

31.2.Годишен финансов отчет на „ВКТВ” ЕООД – Велинград за 2017г.

31.3.Годишен финансов отчет на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за 2017г. и първо тримесечие на 2018г.

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане Час Комисия
23.04.2018г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
23.04.2018г.     /понеделник/ 16.30 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
24.04.2018г.

/вторник/

15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
24.04.2018г.

/вторник/

16.30 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
25.04.2018г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
25.04.2018г.

/сряда/

16.30 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

                                                 /инж.Б.Мандраджиев/ 

Вашият коментар