ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

0
166

energijna

     На 06 декември 2018 год. от 10:00 часа в Малка зала на административната сграда на Община Велинград, намираща се на адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35 ще се проведе заключителна пресконференция по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация-Велинград”,  Административен договор BG16RFOP001-1.037-0003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.037 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велинград”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 По време на пресконференцията ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати от проекта.

 Общинска администрация-Велинград кани всички заинтересовани страни – медии, граждани, институции да присъстват на заключителната пресконференция.

Проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация – Велинград”

№ BG16RFOP001-1.037-0003-C01

Вашият коментар