ПОКАНА

0
312

logo1П О К А Н А

 

за участие в еднодневна информационна среща,

свързана с подготовка на проекти по

Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG06RDNP001-19.152 МИГ „Белово, Септември, Велинград“.

 

            Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.152 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,

            Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 08.01.2019г. в град Белово, ул. „Орфей“ № 4А ,заседателна зала на Общински съвет Белово от 10:30 часа.

            На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване по процедура по № BG06RDNP001-19.152 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

 

 

 

 

 

04.12.2018 г.                                                                                    

гр. Белово       

 

Мария Иванова Тодорова-Митова

Изпълнителен директор

на МИГ „Белово,Септември, Велинград“ 

logo2

 

Вашият коментар