Обява

0
228

mig19ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

„Местна Инициативна Група – Белово, Септември, Велинград“ кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.017 „МИГ Белово, Септември, Велинград – активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“.

Целта на настоящата процедура е подобряване достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване за уязвими групи.

Предвидено е да се подпомогнат дейности, насочени към семейства с деца, включително с увреждания; деца в риск; хора с увреждания и техните семейства; служители на доставчици на социални и здравни услуги.

В рамките на процедурата ще се финансират следните основни дейности:

 • Дейност 1 „Предоставяне на услуги за семейства с деца (включително деца с увреждания), услуги по превенция (семейно консултиране, превенция на изоставянето и други) и на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани между секторни услуги в общността или в семейна среда“
 • Дейност 2 „Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства /деца, включително с увреждания, възрастни хора, зависими от грижа, пълнолетни лица с увреждания/“
 • Дейност 3 „Подкрепа за намиране на работа и подобряване на достъпа до заетост на хората с увреждания в трудоспособна възраст, включително чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи иновативни услуги в общността“
 • Дейност 4 „Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвими групи“
 • Дейност 5 „Местни социални дейности за социално включване“

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОП РЧР и обхваща следните инвестиционни приоритети и специфични цели:

Инвестиционен приоритет № 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост”;

Специфична цел 1: Увеличаване на броя на членове на семейства с деца /включително с увреждания/, които са започнали да търсят работа или са в заетост, след предоставени интегрирани мерки за социално включване

Специфична цел 2: Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Белово, Септември, Велинград.

Кой може да кандидатства:

 1. Доставчици на социални услуги;
 2. Доставчици на здравни услуги;
 3. Общини.

Партньорствата са възможни, но не са задължителни. Партньорите по настоящата процедура могат да бъдат:

 1. Неправителствени организации;
 2. Доставчици на социални услуги;
 3. Доставчици на здравни услуги;
 4. Работодатели;
 5. Общини.

Общ разполагаем индикативен бюджет по тази покана:  100 000,00 лв.

Пълният комплект   Условия за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес:

https://umis2020.government.bg и на интернет страницата на МИГ „Белово, Септeмври, Велинград“: www.migbsv.bg

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 31.05.2019 г., 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата.

 

 

 

Вашият коментар