Протокол по проект „Топъл обяд 2016-2020“

0
114

Протокол от работата на Комисия за подбор, класиране и изготвяне на списък с потребители за допълване на списък с резерви за реализиране на услугата „Осигуряване на топъл обяд” в община Велинград по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦАОперация тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“

EVsОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020

BG05FMOP001-3.002

 

                                                                                                                         Утвърдил:     /П/   

Д-р Костадин Коев

Кмет на община Велинград

 

 

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д

 

ПРОТОКОЛ

 

 

от работата на Комисия за подбор, класиране и изготвяне на списък с потребители за допълване на списък с резерви за реализиране на услугата „Осигуряване на топъл обяд” в община Велинград.

 

            Днес, 11.02.2019 г.  в 09:00ч. в малка зала, ет. 2 на община Велинград се събра Комисия за подбор, класиране и изготвяне на списък с потребители,  за допълване на списък с резерви в състав:

Председател:  Тодор Янков-Секретар на община Велинград

и

Членове: 1.Славка Стоянова Даскалова– гл. специалист „ТРУПП”

                  2.Лъчезара Димитрова Попова-гл. специалист „ИП“

  1.        Анета Николова Цопанова – социален работник „Домашен Социален патронаж” към „Общинска служба за социални услуги” – община Велинград

Назначена със Заповед №217/07.02.2019г. на Кмета на община Велинград като извърши подбор, класиране и изготвяне на списък с потребители за  допълване на списък с резерви за реализиране на услугата „Осигуряване на топъл обяд ” в Община Велинград.

Комисията констатира, че в обявения срок за подаване на заявления са подадени 26 /двадесет и шест/ на брой заявления.

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ

в срок от 10.01.2019г. до 08.02.2019г.

ИМЕ АДРЕС ВХ.№
1 Георги Димитров Даскалов Велинград Ул. „Сердика” №6 А 94-00/117  10.01.2019
2 Марийка Георгиева Кадинова Велинград Ул. „Бр. Пухалеви” №11 94-00/125  11.01.2019
3 Живка Михайлова Белева Велинград Ул. „Тодор Каблешков” №26 94-00/200  15.01.2019
4 Валентина Алексеевна Китанова Велинград Бул. „Хан Аспарух” №21 вх.Б ет.3 ап.17 94-00/231  17.01.2019
5 Хари Ангелов Димитров Велинград Ул. „Христо Боянов” №7 94-00/258  18.01.2019
6 Кръстина Илиева Тачева Велинград Ул. „Чавдар Войвода” №27 94-00/259  21.01.2019
7 Янка Илиева Минкова Велинград Ул. „Бр. Пухалеви” №34 94-00/270  22.01.2019
8 Орлин Киров Русев Велинград  Бул. „Съединение” №99 94-00/303  23.01.2019
9 Катя Асенова Конакова Велинград Ул. „Цар Крум” №4 94-00/319  23.01.2019
10 Росен Иванов Милев Велинград Ул. „Петър Берон” №33 94-00/363  25.01.2019
11 Елена Петрова Стойкова Велинград Ул. „Владая” №15 94-00/397  28.01.2019
12 Здравко Атанасов Гугалов Велинград Ул. „Владая” №7 94-00/408  29.01.2019
13 Тодора Петрова Увалиева Велинград Ул. „Кладова” №3 94-00/414  29.01.2019
14 Неделка Няголова Манаилова Велинград Ул. „Цар Самуил” №24 94-00/418  30.01.2019
15 София Георгиева Петрова Велинград Ул. „Цар Самуил” №26 94-00/419  30.01.2019
16 Елена Илиева Петрова Велинград Ул. „Цар Самуил” №26 94-00/422  30.01.2019
17 Христина Павлова Калпазанова Велинград Ул. „Поп Топорчо” №16 94-00/467  01.02.2019
18 Красимир Савов Шарков Велинград Ул. „Васил Петлешков” №7 94-00/474  01.02.2019
19 Мария Димитрова Шошова Велинград Ул. „Пионерска” №120 94-00/475  01.02.2019
20 Кръстинка Александрова Цопанова Велинград Ул. „Лермонтов” №2 94-00/477  01.02.2019
21 Иван Василев Бусаров Велинград Ул. „Филип Тотю” №16 94-00/494  04.02.2019
22 Мария Георгиева Шумарова Велинград Ул. „Поп Топорчо” №2 94-00/516  04.02.2019
23 Борислав Николов Гаджев Велинград Ул. „Драва” №27 94-00/569  06.02.2019
24 Георги Тодоров Карангов Велинград Ул. „Пионерска” №170 94-00/581  07.02.2019
25 Васил Георгиев Пухалев Велинград Ул. „Панайот хитов” №16 94-00/599  08.02.2019
26 Йорданка Кръстева Ушева Велинград Ул. „Братя Миладинови” №4 94-00/609  08.02.2019

 

Комисията разгледа подадените заявления и изготви списък и писмо с изх.№24-00/56 от 11.02.2019г., който изпрати за съгласуване с Дирекция ”Социално подпомагане” с цел потвърждаване на принадлежността към целевите групи по проекта.

На 12.03.2019г. в 13:00ч. в малката зала на община Велинград, комисията продължи работата си по извършване на подбор, класиране и изготвяне на списък с потребители за допълване на списък с резерви за реализиране на услугата „Осигуряване на топъл обяд ” в община Велинград, като обстойно прегледа и обсъди постъпилото писмо от Дирекция ”Социално подпомагане” с вх. №07-00/128 от 12.03.2019г., с което ни уведомяват за лицата попадащи в съответните целеви групи и от което е видно, че от подадените 26 броя заявления,  21 бр. попадат в Основната целева група за предоставяне на „Топъл обяд“, и 5 броя, които не отговарят на условията за предоставяне на услугата „Топъл обяд“:

1.2.Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от Дирекция „Социално подпомагане”.

Това са: Елена Петрова Стойкова, Тодора Петрова Увалиева, Кръстинка Александрова Цопанова, Валентина Алексеевна Китанова, Катя Асенова Конакова, Георги Димитров Даскалов, .

1.3.Семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си.

Това са: Красимир Савов Шарков, Мария Димитрова Шошова, Хари Ангелов Димитров, Кръстина Илиева Тачева, Янка Илиева Минкова, Неделка Няголова Манаилова, Елена Илиева Петрова, Здравко Атанасов Гугалов, Христина Павлова Калпазанова, София Георгиева Петрова, Марийка Георгиева Кадинова, Мария Георгиева Шумарова, Орлин Киров Русев, Борислав Николов Гаджев, Росен Иванов Милев.

Комисията направи анализ и се съобрази с механизма за подбор на конкретните представители на целевите групи за да бъдат включени в предоставяне на „топъл обяд“ по прозрачен начин и в съответствие с принципите за зачитане личното достойнство, равенство между половете и недопускане на дискриминация. Комисията взе предвид здравословното състояние, възрастта, семейното положение и получените доходи на нуждаещите се лица, изготви списък на одобрените потребители, като предлага на Кмета да бъдат класирани като резерви и бъде допълнен списъка с резерви.

Неразделна част от настоящия протокол е списък на подалите заявления лица и списък с одобрените и класирани потребители.

Протоколът ведно с всички документи се предава на Кмета на община Велинград за утвърждаване.

 

Председател:  /П/

Тодор Янков – Секретар на община Велинград

 

Членове: /П/

1.Славка Стоянова Даскалова-главен специалист Отдел „ТРУПП“

 

 /П/

  1. Лъчезара Димитрова Попова-главен специалист Отдел „ИП“

 

             /П/

  1. Анета Николова Цопанова – социален работник „Домашен Социален патронаж” към „Общинска служба за социални услуги” – община Велинград

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ И КЛАСИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

 

ИМЕ АДРЕС ВХ.№
1 Георги Димитров Даскалов Велинград Ул. „Сердика” №6 А 94-00/117  10.01.2019
2 Хари Ангелов Димитров Велинград Ул. „Христо Боянов” №7 94-00/258  18.01.2019
3 Елена Илиева Петрова Велинград Ул. „Цар Самуил” №26 94-00/422  30.01.2019
4 Марийка Георгиева Кадинова Велинград Ул. „Бр. Пухалеви” №11 94-00/125  11.01.2019
5 Елена Петрова Стойкова Велинград Ул. „Владая” №15 94-00/397  28.01.2019
6 Красимир Савов Шарков Велинград Ул. „Васил Петлешков” №7 94-00/474  01.02.2019
7 Мария Димитрова Шошова Велинград Ул. „Пионерска” №120 94-00/475  01.02.2019
8 Христина Павлова Калпазанова Велинград Ул. „Поп Топорчо” №16 94-00/467  01.02.2019
9 Янка Илиева Минкова Велинград Ул. „Бр. Пухалеви” №34 94-00/270  22.01.2019
10 Кръстинка Александрова Цопанова Велинград Ул. „Лермонтов” №2 94-00/477  01.02.2019
11 Неделка Няголова Манаилова Велинград Ул. „Цар Самуил” №24 94-00/418  30.01.2019
12 Тодора Петрова Увалиева Велинград Ул. „Кладова” №3 94-00/414  29.01.2019
13 София Георгиева Петрова Велинград Ул. „Цар Самуил” №26 94-00/419  30.01.2019
14 Кръстина Илиева Тачева Велинград Ул. „Чавдар Войвода” №27 94-00/259  21.01.2019
15 Валентина Алексеевна Китанова Велинград Бул. „Хан Аспарух” №21 вх.Б ет.3 ап.17 94-00/231  17.01.2019
16 Росен Иванов Милев Велинград Ул. „Петър Берон” №33 94-00/363  25.01.2019
17 Борислав Николов Геджев Велинград Ул. „Драва” №27 94-00/569  06.02.2019
18 Катя Асенова Конакова Велинград Ул. „Цар Крум” №4 94-00/319  23.01.2019
19 Мария Георгиева Шумарова Велинград Ул. „Поп Топорчо” №2 94-00/516  04.02.2019
20 Здравко Атанасов Гугалов Велинград Ул. „Владая” №7 94-00/408  29.01.2019
21 Орлин Киров Русев Велинград  Бул. „Съединение” №99

94-00/303  23.01.2019

 

Вашият коментар