С Ъ О Б Щ Е Н И Е

0
133

Уважаеми жители на община Велинград,

     Уведомяваме Ви, че започва записването за добив на стояща дървесина на корен. Желаещите да бъдат добавени в списъците за добив на дърва за огрев и строителна дървесина от горски територии – държавна собственост / по реда на чл. 71 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти/ , могат да подадат заявление по образец в сградата на Община Велинград /етаж 3, стая 33/ или в съответните кметства по населени места.

       Желаещите да закупят дърва за огрев или строителна дървесина от склад трябва да заявят това в съответните горски стопанства /ДГС „Алабак”, ДЛС „Чепино” или УОГС „Георги Ст. Аврамов- Юндола”/.

Вашият коментар