ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

0
575

   energijna

     Община Велинград уведомява обществеността, че организира публично обсъждане на проектно предложение „Изграждане на нови социални жилища в град Велинград“.

   Проектът за изграждането на социални жилища е част от интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Велинград и като такъв е включен в одобрената Инвестиционна програма на община Велинград. Проектното предложение ще бъде подадено за финансиране по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

     Социалните жилища се изграждат с цел осигуряване на съвременни жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от население и други групи в неравностойно положение. Предвижда се жилищата да бъде изградени в Зона със социални функции гр. Велинград в имот с публична общинска собственост.

     Приканваме всички заинтересовани страни да представят своите мнения и предложения.

Обсъждането ще се проведе на 24.04.2019 г. от 11:00 часа в Малка зала.

Вашето мнение е важно за нас!

Заповядайте!

 

 

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

Вашият коментар