Предстоящо заседание

0
311

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  27.06.2019 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода 01.11.2018г. до 30.04.2019г. и решенията, които към 31.10.2018г. са били в процедура по изпълнение.Докл.:Н.Видаркинска
 3. Кандидатстване на община Велинград с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.044 ..МИГ Белово, Септември, Велинград – повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ. Докл.:Р.Русева
 4. Дарение за нуждите на ДЮВИШ „Звънче” на 5 броя микрофони и 4 бр.кабели. Докл.:Н.Стефанова
 5. Утвърждаване на месечната наемна цена и конкурсните условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 2 броя петна, всяко с площ от 20 кв. м., находящи се в имот с идентификатор 10450.502.1514 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград. Докл.:Иво Ардалиев
 6. Частично изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г. Докл.:инж.П.Кондев
 7. Откриване на процедура за отдаване под наем на общински имот, петно №1 с площ от 20кв.м. находящо се в УПИ ХІХ „За здравни услуги” в кв.2 по плана на с.Света Петка. Докл.:Б.Чинков
 8. Одобряване на петна за поставяне на преместваеми съоръжения и сключване на договор за срок от една календарна година. Докл.:Б.Чинков
 9. Одобряване на ПУП-Парцеларен план на проектно трасе на оптичен кабел от с.Рохлева до с.Кръстава, Община Велинград. Докл.:инж.Али Палов
 10. Произнасяне по приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот №520001 с площ 400кв.м. в местност „Липовец”. Докл.:А.Бошнак
 11. Произнасяне по приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имоти 520001 и 520002 с площ 2300кв.м. в м. „Пирова Бърчина” – Ахмед Тахчиев. Докл.:А.Бошнак
 12. Произнасяне по приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот 520001 с площ 2200кв.м. в м. „Пирова Бърчина”-Салих Тахчиев. Докл.:А.Бошнак
 13. Даване на съгласие по изработен проект за частично изменение на плана за регулация на улица между кв.4 и кв.19 по плана на с.Грашево. Докл.:А.Бошнак
 14. Одобряване на Окончателен проект на Общ устройствен план на гр.Велинград, с.Драгиново и землищата им. Докл.:арх.Т.Енев
 15. По програмата за работа на ОбС:

15.1. Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските ДГ – отложена с писмо вх.№356/14.06.19г.

15.2. Представяне на актуален списък и състояние на ТД;

15.3. Годишен доклад за 2018г. на „МБАЛ-Пазарджик“ АД.

 

 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

 

Дата на провеждане Час Комисия
24.06.2019г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
24.06.2019г.     /понеделник/ 16.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
25.06.2019г.

/вторник/

15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
25.06.2019г.

/вторник/

16.00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
26.06.2019г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
26.06.2019г.

/сряда/

16.00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                 /инж.Али Мареков/  

Вашият коментар