Извънредно заседание, което ще се проведе на 15.07.2019 г. /понеделник/ от 16:30 ч.

0
266

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2, т.1, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 15.07.2019 г. /понеделник/ от 16:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на  

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Прекратяване на Договор за управление № 515 от 05.06.2017г. с Георги Аспарухов Мяшков, без същият да бъде освобождаван от отговорност и избиране на временно изпълняващ длъжността управител на „ВКТВ“ ЕООД до провеждане на конкурс.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:         

                                          /инж.Али Мареков/   

 

Вашият коментар