СЪОБЩЕНИЕ

0
98

energijnaНа 11 юли 2019 г. Община Велинград подписа Договор № BG16RFOP001-1.037-0006-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 010 784.40 лева за изпълнение на проект “Изграждане на нови социални жилища в град Велинград” по Оперативна програма “ Региони в растеж ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос I “ Устойчиво и интегрирано градско развитие ”

 

Целта на проектно предложение е създаване на подходяща социална инфраструктура за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението чрез изграждането на нови социални жилища в община Велинград. В процеса на реализация на дейностите по проекта се предвижда изграждане чрез ново строителство на жилищна сграда с общо 90 броя социални жилища. Разположените в новопостроената сграда помещения ще бъдат обособени, като самостоятелни обекти с жилищно предназначение тип апартаменти /едностайни, двустайни, тристайни и за хора с увреждания/. Ще бъде изцяло благоустроено дворното пространство и ще се изгради достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. Строителството ще се осъществи в имот публична общинска собственост попадащ в обхвата на зоната с преобладаващ социален характер на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Велинград. За новопостроената жилищна сграда ще бъде закупено, доставено и монтирано нужното за новопостроените социални жилища оборудване и обзавеждане.

Специфичните цели на проектно предложение са:

 

  • Осигуряване на комфорт на обитаване и създаване на съвременни хигиенно-битови условия за живот чрез закупуване, доставка и монтаж на необходимото обзавеждане и оборудване в новоизградените социални жилища;

 

  • Осигуряване на равен достъп до съвременни и адекватни жилищни условия, на маргинализираните групи, живеещи в община Велинград, в това число бездомни хора или такива, живеещи в много лоши битови условия, родители с деца, включително непълнолетни родители, деца с влошено здраве и увреждания и лица в риск от бедност и социално изключване;

 

  • Създаване на предпоставки за пространствена интеграция, социално включване и мотивация за активно участие в обществения живот на хора от уязвими групи и в неравностойно положение.

 

 

Проект  „Изграждане на нови социални жилища в град Велинград“

№ BG16RFOP001-1.037-0006-C01

Вашият коментар