Извънредно заседание, което ще се проведе на 23.08.2019 г. /петък/ от 09:00 ч.

0
652

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, и във връзка с Писмо с вх.№ 449/20.08.2019г. на Кмет на Община Велинград д-р Костадин Коев, свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 23.08.2019 г. /петък/ от 09:00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

Сключване на договор за банков кредит от “ВКТВ“ ЕООД с ОББ АД и определяне на обезпеченията, условията по кредита и включване на Община Велинград като длъжник.

 

Разпределяне на неразпределените печалби от минали години на “ВКТВ“ ЕООД.

Вашият коментар