Извънредно заседание, което ще се проведе на 15.10.2019 г. /вторник/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

0
312

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, във връзка с Писмо с вх.№ 514/10.10.2019г. на Кмет на Община Велинград, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  15.10.2019 г. /вторник/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на община Велинград; Докл.Т.Янков
 2. Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Драгиново; Докл.Т.Янков
 3. Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Грашево; Докл.Т.Янков
 4. Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Кръстава; Докл.Т.Янков
 5. Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Пашови; Докл.Т.Янков
 6. Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Абланица; Докл.Т.Янков
 7. Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Биркова; Докл.Т.Янков
 8. Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Рохлева; Докл.Т.Янков
 9. Определяне на възнаграждение на кмет на кметство Бутрева, който след произвеждане на местните избори през 2019 г., ще изпълнява функциите на кметски наместник за периода до освобождаването му от новоизбрания кмет на община; Докл.Т.Янков
 10. Определяне на възнаграждение на кмет на кметство Всемирци, който след произвеждане на местните избори през 2019 г., ще изпълнява функциите на кметски наместник за периода до освобождаването му от новоизбрания кмет на община; Докл.Т.Янков
 11. Определяне на възнаграждение на кмет на кметство Долна Дъбева, който след произвеждане на местните избори през 2019 г., ще изпълнява функциите на кметски наместник за периода до освобождаването му от новоизбрания кмет на община; Докл.Т.Янков
 12. Определяне на възнаграждение на кмет на кметство Кандови, който след произвеждане на местните избори през 2019 г., ще изпълнява функциите на кметски наместник за периода до освобождаването му от новоизбрания кмет на община; Докл.Т.Янков
 13. Определяне на възнаграждение на кмет на кметство Алендарова, който след произвеждане на местните избори през 2019 г., ще изпълнява функциите на кметски наместник за периода до освобождаването му от новоизбрания кмет на община; Докл.Т.Янков
 14. Определяне на възнаграждение на кмет на кметство Горна Дъбева, който след произвеждане на местните избори през 2019 г., ще изпълнява функциите на кметски наместник за периода до освобождаването му от новоизбрания кмет на община; Докл.Т.Янков
 15. Определяне на възнаграждение на кмет на кметство Враненци, който след произвеждане на местните избори през 2019 г., ще изпълнява функциите на кметски наместник за периода до освобождаването му от новоизбрания кмет на община; Докл.Т.Янков
 16. Определяне на възнаграждение на кмет на кметство Чолакова, който след произвеждане на местните избори през 2019 г., ще изпълнява функциите на кметски наместник за периода до освобождаването му от новоизбрания кмет на община; Докл.Т.Янков
 17. Определяне на възнаграждение на кмет на кметство Юндола, който след произвеждане на местните избори през 2019 г., ще изпълнява функциите на кметски наместник за периода до освобождаването му от новоизбрания кмет на община; Докл.Т.Янков
 18. Определяне на възнаграждение на кмет на кметство Горна Биркова, който след произвеждане на местните избори през 2019 г., ще изпълнява функциите на кметски наместник за периода до освобождаването му от новоизбрания кмет на община; Докл.Т.Янков
 19. Определяне на възнаграждение на кмет на кметство Цветино, който след произвеждане на местните избори през 2019 г., ще изпълнява функциите на кметски наместник за периода до освобождаването му от новоизбрания кмет на община. Докл.Т.Янков

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

                                                 /инж.Али Мареков/  

Вашият коментар