Извънредно заседание, което ще се проведе на 26.11.2019 г. /вторник/ от 14:00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

0
266

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  26.11.2019 г. /вторник/ от 14:00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Определяне общия брой на заместник- председателите на Общински съвет – Велинград.

Докл.:Председател ОбС

 1. Избор на заместник – председатели на Общински съвет – Велинград.

Докл.:Председател ОбС

 1. Определяне възнаграждението на Председател Общински съвет – Велинград.

Докл.:Председател ОбС

 1. Определяне месечно възнаграждение на общинските съветници за работата им в заседанията на Общинския съвет и в заседанията на неговите комисии.

Докл.:Председател ОбС

 1. Избор на постоянни комисии към Общински съвет – Велинград.

Докл.:Председател ОбС

 1. Избор на комисия по Етичен кодекс.

Докл.:Председател ОбС

 1. Избор на представител на Общински съвет – Велинград в Областен съвет за развитие на Област Пазарджик.

Докл.:Председател ОбС

 1. Определяне на делегати в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

Докл.:Председател ОбС

 1. Даване на съгласие за членство на Община Велинград в националната асоциация на действащите председатели на Общински съвети в Р България.

Докл.:Председател ОбС

 1. Утвърждаване на Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество към ОбС – Велинград.

Докл.:Председател ОбС

 1. Утвърждаване състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Велинград на основание чл.170, ал.1 и ал.2 от ЗИНЗС.

Докл.:Председател ОбС

 1. Избор на представител на Общината в Общото събрание на „МБАЛ-Пазарджик” АД гр.Пазарджик.

Докл.:Председател ОбС

 1. Избор на представител на Общината в Общото събрание на „Паркинги и гаражи” ООД – Велинград.

Докл.:Председател ОбС

 1. Избор на представител на Общината в Общото събрание на     „Хорос” АД – Велинград.

Докл.:Председател ОбС

 1. Избор на представител на Общината в Общото събрание на „Спорт Бееви” АД – Велинград.

Докл.:Председател ОбС

 1. Избор на представител на Общината в Общото събрание на „Булгард” ООД – Велинград.

Докл.:Председател ОбС

 1. Избор на представител на Общината в Общото събрание на „Атлетик” АД – Велинград.

Докл.:Председател ОбС

 1. Определяне месечни трудови възнаграждения на Кмет на  Община, кметове на кметства и кметски наместник в Община Велинград.

Докл.:К.Йовчева,В.Благова-Дамова

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                    /Елисавета Сариева/

Вашият коментар