Обява

0
223

proektОбщина Велинград обявява прием на документи на кандидати за ползване на социални услуги в домашна среда и на кандидати за предоставяне на социални услуги в домашна среда

 

От 01.11.2019 г. в община Велинград стартира изпълнението на проект „Достоен живот” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември, Велинград – повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение“ чрез Водено от общностите местно развитие.

В продължение на 18 месеца ще се предоставят социални услуги в домашна среда на 24 потребителя, живеещи на територията на община Велинград

 

 

Кандидатите за ползване на услуги в домашна среда подават ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ  /по образец/, лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице на гише „Деловодство” в периода от 18.11.2019 г. до 31.12.2019г.

 

Заявление имат право да подават:

 • Лица с трайни увреждания /в т.ч. и деца/, възрастни хора над 65 год. в невъзможност за самообслужване / в т.ч. и самотноживеещи / и други уязвими групи от населението

Към заявлението се прилагат:

 • Копие на документ за самоличност или удостоверение за раждане за деца
 • Експертно решение от ТЕЛК, НЕЛК, ДЕЛК (копие)
 • Други актуални медицински документи (медицински протокол на ЛКК, актуална епикриза и др.) – (копие)
 • Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично
 • Други документи

Кандидатите да предоставят услуги в домашна среда подават ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ  /по образец/ на гише „Деловодство”

в периода от 18.11.2019 г. до 31.12.2019г.

 

Към заявлението се прилагат:

 • Документ за самоличност – /копие/
 • Автобиография
 • Други документи /копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти за предоставяне на социални услуги, ако има такива /

 

 

Образци на заявления може да изтеглите от тук

 1. Заявление – декларация за потребител
 2. Заявление – декларация за асистент

 

Проект „Достоен живот”

BG05М9ОP001-2.044-0001-С01

Вашият коментар