ПОКАНА

0
67

      Във връзка с изпълнението на проект „Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в град Велинград“,  Договор №BG16RFOP001-1.037-0004-C01 от 12.01.2018 г.,  финансиран по Оперативна програма  „ Региони в растеж “ 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз ,чрез Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос I “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, на 23.01.2020 г. /четвъртък/ от 12:00 часа в малката зала на сградата на Община Велинград ще се проведе Пресконференция за представяне на целите и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

     

Каним представителите на медиите и заинтересованите лица да присъстват!

Проект:  Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в град Велинград

№ BG16RFOP001-1.037-0004-C01

Вашият коментар