СЪОБЩЕНИЕ

0
125

   

energijna   

На 12 май 2020 г. Община Велинград подписа Договор № BG05M9OP001-2.101-0061-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Патронажна грижа в община Велинградпо Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, по процедура №BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.

 

Обща стойност на Безвъзмездната финансова помощ –  217 455,00 лева ,

от които:  Финансиране от ЕСФ    –                                    184 836,75 лева   

                  Национално финансиране    –                             32 618,25 лева .

 

Главната цел на проекта е да се разширят възможностите за подобряване качеството на живот посредством прилагане на мерки за подкрепа и защита от заразяване с COVID-19 на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда.

 

Специфични цели :

  • Да се създадат условия за превенция разпространението на COVID-19 чрез ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.
  • Да се осигури достъп до услуги и жизненоважни продукти на уязвими лица, включително хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период.
  • Да се изгради материален и кадрови капацитет в община Велинград за предоставянето на услуги в домашна среда във връзка с разразилата се пандемия от COVID-19.

 

 

 

 

Срок за изпълнение на проекта –  10 месеца

 

 

Начало на проекта – 16.03.2020 г.

Край на проекта – 31.12.2020 г.

 

 

 

 

Проект „Патронажна грижа в община Велинград”

№BG05M9OP001-2.101-0006-C01  

Вашият коментар