ПОКАНА

0
140

     Във връзка с изпълнението на проект: Изграждане на нови социални жилища в град Велинград“,   Договор BG16RFOP001-1.037-0006-C01 от 11.07.2019 г., финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие ще бъде проведено  следното събитие:

  • Пресконференция за представяне на проекта: на05.2020г. от 15:00 часа във сградата на община Велинград /малка зала/

 

Каним представителите на медиите и всички заинтересовани лица да присъстват!

Проект  „Изграждане на нови социални жилища в град Велинград

№ BG16RFOP001-1.037-0006-C01

Вашият коментар