Прессъобщение

0
54

    Проектът  „ Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“ беше представен на пресконференция на 27.07.2020г.  от 10:30ч. в сградата на община Велинград (Голяма заседателна зала). На събитието присъстваха народните представители от 44-то НС г-н Димитър Гечев и г-н Сергей Кичиков, кметът на община Велинград д-р Костадин Коев, кметът на община Ракитово г-н Костадин Холянов, ръководителят на проекта и зам.-кмет на община Велинград г-жа Светла Томова, зам.-кметове и общински съветници от двете общини, представител на фирмата-изпълнител по строително-монтажните работи, представител на фирмата-изпълнител, осъществяваща строителен надзор, екипът за управление на проекта, представители на институции, на медии и на общинските администрации на двете общини.

     Всички присъстващи бяха запознати с целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проектните дейности.

     Проектът „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“ стартира на 21.03.2018 г. с подписването на Договор № BG16M1OP002-2.002-0003-C01 с Министерството на околна среда и водите – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 „ и е на обща стойност  9 673 936.00 лв., от които  6 079 841.39 лв.   /85%/ предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и  1 072 913.17лв.   /15%/ от национално съфинансиране. Собственото финансиране, осигурено от общините Велинград и Ракитово, е 2 521 181.44 лв. Срокът за изпълнение на договора е 35 месеца.

Основните дейности по изпълнение на проекта включват:

  • Подготовка на проектно предложение
  • Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП
  • Инженеринг – проектиране и строителство на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово, доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване и упражняване на авторски надзор по време на строителството.
  • Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор
  • Осъществяване на организация и управление на проекта
  • Осигуряване на мерки за информация и комуникация
  • Закупуване, доставка и монтаж на съдове за разделно събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци, предназначени за многократно ползване за инсталация за компостиране, както и доставка на сметосъбираща и извозваща техника за инсталация за компостиране, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

     Общата цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

Вашият коментар