Проекти

Проект „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение от община Велинград“

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – NEXTGENERATIONEU

Проект BG05SFPR002-2.002-0114-C01  „ Укрепване на общинския капацитет в Община Велинград“

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ИЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ  В ОХЛАЖДАНЕ НА СГРАДИ ДЪРЖАВНА ИЛИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“

 

ПРОЕКТ „ДОСТОЕН ЖИВОТ”, ДОГОВОР ЗА БФП № BG05М9ОP001-2.044-0001-C02

 

ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД”

 

ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД – ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“

 

ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ВЕЛИНГРАД“

 

ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.004-0011 ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ „РАЗВИТИЕ” СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ”

 

ПРОЕКТ BGENERGY-1.002 „ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ В СГРАДИ ДЪРЖАВНА ИЛИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“