ПОКАНА за участие в Работна група за приоритизиране на обекти, които да бъдат включени в Инвестиционната програма на община Велинград

0
790

logoПОКАНА

 

за участие в Работна група за приоритизиране на обекти, които да бъдат включени в Инвестиционната програма на община Велинград

 

 

по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020

 

Във връзка с изготвянето на Инвестиционна програма на община Велинград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” и съгласно Насоките за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

 

Ви каним

 

да заявите участие в състава на Работна група.

 

В резултат от дейността на Работната група се очаква да бъдат избрани обектите, заложени в ИПГВР, които да бъдат включени в Инвестиционната програма на община Велинград за програмен период 2014 -2020 г. и които да бъдат финансирани със средствата, предвидени за общината в рамките на Приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020.

 

При интерес от Ваша страна моля да се явите на 8 януари  2016 г. от 9,00 часа в сградата на община Велинград – малка зала. 

 

Приложения:

  • Матрица-бюджет на индикативния списък на проектите и дейностите, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие Велинград
  • Пакет документи за кандидатстване по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”: (http://www.bgregio.eu/shemi/117/oprr–oprd–mrr.aspx ).

 

 

 

С уважение,

Костадин Коев

Кмет на община Велинград

Списък на проектите и дейностите в ИПГВР

 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Сподели
Следваща публикацияСЪОБЩЕНИЕ

Вашият коментар