СЪОБЩЕНИЕ

0
711

 

logoСЪОБЩЕНИЕ

 

 

относно изпълнение на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”,  Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”

 

 

Община Велинград  е конкретен бенефициент по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

 

Със заповед № 45/08.01.2016 г. е сформирана и Работна група за подбор на приоритетни проектни идеи, във връзка с изпълнението на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ в Община Велинград.  Работната група за подбор на приоритетни проектни идеи изготвя приоритизиран списък с обекти на интервенция (вкл. резервни обекти), на базата на който работната група за подготовка на инвестиционната програма, да подготви самата програма, както и конкретните проектни предложения.

 

На работна среща, проведена на 12.01.2016 година членовете на работната група спазвайки минималните критерии за избор на проектни предложения за подкрепа по ОПРР 2014-2020, задължителните процентните ограничения за група дейности по инвестиционни приоритети, както и конкретните изисквания за включването на различните видове дейности, посочени в насоките за кандидатстване по процедурата изготвиха списък с основни и резервни обекти/ проектни идеи, които да бъдат включени в инвестиционната програма на Община Велинград за изпълнение на ИПГВР по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”.

 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

СПИСЪК С ОСНОВНИ И РЕЗЕРВНИ ОБЕКТИ ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ИП

 

Вашият коментар