СЪОБЩЕНИЕ

0
844

logoСЪОБЩЕНИЕ

 

 

относно изпълнение на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”,  Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”

 

 

Във връзка с необходимостта от актуализиране на списъка с основни и резервни обекти/ проектни идеи, които да бъдат включени в инвестиционната програма на Община Велинград за изпълнение на ИПГВР, съгласно препоръки от УО на ОПРР,  на работна среща, проведена на 09.03.2016 година членовете на работната група актуализираха списъка с основни и резервни обекти/ проектни идеи, които да бъдат включени в инвестиционната програма на Община Велинград за изпълнение на ИПГВР по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”.  

 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

 СПИСЪК С ОСНОВНИ И РЕЗЕРВНИ ОБЕКТИ ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ИП (1)

Вашият коментар