Обява за работодатели – Агенция по заетостта Дирекция „Бюро по труда“ – Велинград

0
1090

За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция „Бюро по труда” – Велинград

Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. АПРИЛ 2016г. както следва:

Насърчителни мерки за заетост и обучение

Средства в лв.

Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ)

2 438

Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст – (чл. 41 от ЗНЗ)

4 672

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване за безработни лица до 29 – год. възраст и осигураване на допълнително трудово възнаграждение на наставник(чл 41а от ЗНЗ)

6 203

Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)

23 001

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване и осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник(чл 55г от ЗНЗ)

3 250

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата– до 11.04.2016г. включително.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда”- Велинград, ул.”Връх Киселец”№3, стая №7 – отдел „Активна политика на пазара на труда“ тел.5-26-45.

Филиал на Д”БТ” гр.Ракитово – тел. 03542/32-07.

Филиал на Д”БТ” гр.Сърница – тел. 03547/24-31.