Уведомление

0
947

     Във връзка с високите летни температури е завишен контрола и мониторинга на водата в гр. Велинград и района. На 25.07.2016г. беше извършено пробонабиране на питейна вода от следните пунктове:

  1. Чешма ,,Тръбача“, кв. Чепино – център.

2. Ресторант ,,Родопско село“ , бул. ,,Съединение“ № 49-е.

3. Хлебозавода – промомишлена зона.

4. Улица ,,Йорданка Чанкова“.

5. Кафе ,,Авеню“, кв. Каменица – център.

6. Кафе ,,Костяневи“, ул. „Юндолска“, кв. Лъджене.

7. с. Драгиново-център, цех за банички.

    След извършения микробиологичен и физико-химичен анализ на водата. В ПСПВ -Велинград, заключението от резултатите е, че водата е годна за питейни нужди по БДС 2823-83 и Наредба 9 на МНЗ.