Обява

0
1018

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д

ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-19

изх.№ 24-00/249 от 29.07.2016г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД,

Уведомявам, че:

1. в периода 28-30 юли 2016г. е повишен риска от бързоразвиващи се пожари в горите и поземления фонд, във връзка с прогнозите от НИМХ-БАН за очаквани високи температури и съгласно краткосрочната прогноза от оперативната система за анализ на текущите условия на пожароопасност.

2. част от предпоставките за възникване на пожари са:

– паленето на стърнища, извършването на огневи работи, пушене в непосредствена близост до узрели житни блокове, фуражи и площадки, паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площи с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпване на восъчна зрялост до прибиране на реколтата и изораването на стърнищата;

– пушенето до складове с леснозапалими вещества,  фуражи и площадки;

– паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви;

– изхвърлянето на отпадъци от земеделски култури и складирането на фуражи  на по-малко от 50м от границите с горските насаждения;

– паленето на огън и изгарянето на отпадъци в сметищата и депата за отпадъци;

– изхвърлянето на горящи отпадъци и паленето на огън в кошовете за събиране на смет на територията на община Велинград;

– паленето на насажденията покрай ж.п. линията или покрай нея;

– извършването на огневи работи в горския фонд или в близост до него;

– паленето на огън при организиране на туристически излети, както и изхвърляне на остатъци от цигари;

– изхвърлянето в гората на стъклени отпадъци.

Настоящото уведомление по т.1 – ва се извършва на база уведомление чрез ГД „ПБЗН” с изх.рег.№ 989/28.07.2015г.

            Апелирам към проява на отговорност от цялото население на община Велинград и гостите на град Велинград за недопускане възникването на пожари.

 

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ:   /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Вашият коментар