План за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020г.

0
1485

Основни и резервни проекти и обекти към тях, включени в Инвестиционната програма на Община Велинград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020- Инвестиционни програми” по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

(Приети от Работната група за подбор на приоритетни проектни обекти)

 

 I. ОСНОВНИ ПРОЕКТИ И ОБЕКТИ –  на стойност 16 043 137,59 лв. с ДДС:

  1. Проект „Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в гр. Велинград“ – обща стойност  4 812 941,28 лв. с ДДС, включващ следните обекти на интервенция:

1.1.   Централен площад от ул. „Юндолска“ до ДГС „Алабак“ от ос.т. 239А-244-233-9; от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ от ос. т.  244-236А-38 и от фонтаните до старата сграда на общината;

1.2.   Изграждане на зона за обществен отдих – складове при Централен кооперативен пазар;

1.3.   Ул. “Георги Кирков”;

1.4.   Ул. “Милеви скали”;

1.5.   Ул. “Христо Смирненски”.

 

  1. Проект „Енергийна ефективност на общински административни сгради в град Велинград“ – обща стойност 2 291 876,80 лева, включващ като обекти на интервенция община Велинград /стара и нова сграда/.
  1. 3.      Проект „Енергийна ефективност в административни сгради на държавната администрация“  – обща стойност 916750,72 лева, включващ като обект на интервенция сградата на районна прокуратура.

 

 

  1. 4.      Проект „ Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ – обща стойност 3 208 627,52 лева.

 

  1. Проект „Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в град Велинград“ – на обща стойност 802 156,88 лева, включващ като обект на интервенция Полудневна детска градина към СОУ „Кирил и Методий“.
  1. Проект „Изграждане на нови социални жилища в град Велинград“ – на обща стойност 4 010 784,39лева.

II. РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТИ И ОБЕКТИ –  на стойност 8 021 568,79 лв. с ДДС /50% от общата стойност на БФП за основните обекти/:

  1. 1.      Проект „Облагородяване на паркови места и зелени площи, реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари,  вкл. улично озеленяване, енергоспестяващо осветление, достъпна среда и видеонаблюдение“  – обща стойност    8 021 568,79 лева, включващ следните обекти на интервенция:                                              

1.1. Улици в  Зона „С“ Асфалтова база – ул. „Борислав”, ул. “Владая”,  ул. “Банска, “Полковник Борис Дрангов”,  ул. “Гогол”, ул. Димитър Полянов”, ул. “Кокиче”, “Николай Островски”, ул. “Найден Геров”,   ул. “Неофит Рилски” ,ул. “Радецки”,  ул. “Райна Княгина”,  ул. „Спас Делчев, ул. “Стража”;

1.2.  Парк при площад „Възраждане;

1.3. Парк след Сярна баня;

1.4. Парк „Женска баня“;

1.5. Зелена площ  пред пазара;

1.6. Зелена площ от подлеза на входа на града;

1.7. Парк пред гарата;

1.8. Улици в Зона на публични функции с висока обществена значимост – Зона „Централна градска част“  кв. Лъджене – ул. „Бачо Киро“, ул. „Битоля“, ул. Тошо Стойков“, ул. „Лиляна Димитрова“, ул. „Райко Даскалов“, ул. „Раковски“, ул. „Охрид“, Ул. „Христо Ботев“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Евлоги Георгиев“, ул. „Димитър Масларов“, ул. „Отец Пайсии“, ул. „Искра“, ул.“Стефан Попов“, ул.“Дарвин“, бул. „Хан Аспарух“, ул. „Орфей“, ул. „ВинчоГоранов“, ул. „Георги Петричев“, ул. „Булаир“, ул. „Оборище“, ул. „Васил Априлов“;

1.9. Зелена площ банята в Чепино;

1.10. Улици в Зона на публични функции с висока обществена значимост – Зона „К“  Клептуза – ул.”Н. Вапцаров”, ул. “Бистрица”, ул. “Бр. Делибалтови”, ул. “Маркови скали”, ул. „Александър Геров“, ул. „Никола Бандаков“

Вашият коментар