С Ъ О Б Щ Е Н И Е

0
884

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2, т.1, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на 13.10.2016 /четвъртък/  от  16:00 часа в Голямата заседателна  зала на Община Велинград при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Даване на съгласие и упълномощаване Кмета на Община Велинград да подаде жалба срещу Заповед №1075/28.09.2016г. на Директора на Изпълнителна агенция по горите.

Докл.:Н.Стефанова

  1. Изменение на Решение №396/29.09.2016г. на ОбС – Велинград и изменение и допълнение на програмата за капиталови за разходи на Община Велинград за 2016г.

Докл.:инж.П.Кондев

  1. Упълномощаване Кмета на Община Велинград да сключи договор за директно възлагане на добив на дървесина за обект №4, включващ отдели/подотдел:56-х, 59-б, намиращи се в горски територии собственост на Община Велинград, попадащи на територията на ДГС „Алабак“.

Докл.:Н.Видаркинска

  1. Даване съгласие за попълване на нов имот за трафопост – център Велинград, като същия имот се актува като частна общинска собственост.

Докл.:арх.Т.Енев

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                           /инж.Б.Мандраджиев/

 

Вашият коментар