Проект“ Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград”

0
1149

Проект     На 29 септември 2016 г. кметът на Община Велинград – Д-р Костадин Коев, подписа Договор № BG16RFOP001-1.037-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 812 941,28 лева за изпълнение на проект“ Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград”  по Оперативна програма “Региони в растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос I  – “Устойчиво и интегрирано градско развитие ”.

    Целта на проектно предложение е осигуряване на устойчива и екологична градска среда с подобрено качество на живот, повишена привлекателност и създадени нови възможности за икономическо и социално развитие, чрез обновяване и благоустрояване на физическата среда в град Велинград. В процеса на реализация на дейностите по проекта се предвиждат комбинации от интервенции включващи благоустрояване, ремонт, реконструкция, изграждане и обновяване на следните обекти на територията награда: Централен площад от ул. „Юндолска“ до Държавно горско стопанство „Алабак“ от ос. т. 239А-244-233-9; от ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ от ос. т. 244-236А-38 и от фонтаните до старата сграда на общината, складове при Централен кооперативен пазар, улица “Георги Кирков”, улица “Милеви скали” и улица “Христо Смирненски”.

Специфичните цели на проектно предложение са:

  • Създаване на нова визия и качествена промяна на цялостния облик на Централна градска част;
  • Подобряване на физическата среда в града чрез ремонт и рехабилитация на пешеходни зони, улици и тротоари;
  • Обезпечаване на сигурността и безопасността на градската среда, чрез поставяне на енергоспестяващо улично и парково осветление;
  • Повишаване на атрактивността и привлекателността на град Велинград за жителите, инвеститорите, гостите и туристите;
  • Нарастване на възможностите за отдих на жителите и гостите награда, чрез обновяване и изграждане на зони за отдих и зелени площи;
  • Осигуряване на условия за достъпна среда за хората с увреждания и интегриране на групите в неравностойно положение.

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

Проект Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград

№BG16RFOP001-1.037-0001-C01

Вашият коментар