Проект „Осигуряване на топъл обяд“

0
1485

snОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016“

BG05FMOP001-3.002

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ОБЯВЯВА

Нов прием

По Проект „Осигуряване на топъл обяд“

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – ДО 17 ЧАСА НА 21.10.2016г. на деловодство

 

Реализирането на проекта се осъществява по

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ

ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05FMOP001-3.002 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД 2016“

Управляващ орган – Агенция за социално подпомагане

 

Проектът обхваща периода до 30 април 2017 година.

Операцията допринася за постигане на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.

Конкретните цели на операцията са насочени към:

Допълване, надграждане и разширяване на обхвата на действащата национална програма за подпомагане на обществените трапезарии.

Допустими за кандидатстване са лица от следните целеви групи:

  1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане“
  3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии и пенсии несвързани с трудова дейност
  4. Скитащи и бездомни деца и лица
  5. Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на §1, т.17 от Допълнителни разпоредби от закона за убежището и бежанците

За всяко от тези лица, въз основа на социалната оценка, ще бъде посочван и конкретният вид подкрепа, който да получават от програмата.

За периода на осъществяване на проекта топъл обяд ще се предоставя в работните дни от съответния месец за представителите на целевата група по програмата.

Необходимите документи за включване в проекта – заявление може да се получи от Деловодството на Община Велинград от 13.10.2016год.

Вашият коментар