С Ъ О Б Щ Е Н И Е

0
1282

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на   27.10.2016г. /четвъртък/ от 09,3. при следния проект на

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Велинград – 2016г. – 2020г.

Докл.:Р.Халачева, Цв.Спасова

 1. Приемане на актуализация на Програма за управление качеството на атмосферния въздух на Община Велинград 2016-2019г. и план за действие към Програмата за управление на атмосферния въздух на Община Велинград 2016-2019г.

Докл.:Р.Халачева, Цв.Спасова

 1. Приемане на програма за управление на отпадъците в Община Велинград 2016-2020г.

Докл.:Р.Халачева, Цв.Спасова

 1. Кандидатстване на сдружение с нестопанска цел „Социални системи Юндола” с проект за безвъзмездна финансова помощ съгласно условията и реда за финансово подпомагане по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Докл.:Р.Русева

 1. Кандидатстване на ЮЛНЦ „Велинградски звънчета” с проект за безвъзмездна финансова помощ съгласно условията и реда за финансово подпомагане по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Предоставяне на помещение – стая, находяща се в Обединен детски комплекс – Велинград за безвъзмездно право на ползване от ЮЛНЦ „Велинградски звънчета”.

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Актуализиране и допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Велинград през 2016г.

Докл.:Н.Келчева, Н.Видаркинска

 1. Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ №Х-7-общ. с площ от 847кв.м., находящ се в кв.13 по плана на с.Абланица, Общ.Велинград на  Емине Мустафа Паша – собственик на законно построена жилищна сграда – къща върху нея и определяне пазарна цена на имота.

Докл.:М.Белухова, Н.Видаркинска

 1. Безвъзмездно предоставяне на добита дървесина на детските градини, пенсионерските клубове и кметствата намиращи се на територията на Община Велинград.

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Изменение на Решение №143 от 31.03.2016г. на ОбС – Велинград за учредяване безсрочно и безвъзмездно право на строеж на Министерство на здравеопазването върху УПИ №ХІІІ с отреждане „За Център за спешна медицинска помощ”, кв.65 по плана на гр.Велинград, Община Велинград с площ 3500кв.м.

Докл.:инж.П.Кондев, Н.Видаркинска

 1. Отстраняване на констатирана техническа грешка в Решение №335/28.07.2016г. и промяна наименованието на обект в т.3 от Решение №396/29.09.2016г. и налагащо се изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2016г.

Докл.:Н.Шаламанов, Н.Видаркинска

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследници Осман Мустафов Алендаров в землището  на с.Драгиново.

Докл.:инж.А.Палов, инж.Д.Кафеджиева

 1. Попълване на нов имот пл.№234, образуван за сметка на общински имот в кв.10 по плана на с.Всемирци.

Докл.:С.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Одобряване на ЧИ на ПР на улица между кв.1 и кв.2 по плана на с.Грашево, Община Велинград.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Изменение и допълнение на Решение №329/28.07.2016г. във връзка с одобряване на ПУП – парцеларен план и план схеми за оптична кабелна линия за пренос на електронни съобщения на територията на Община Велинград.

Докл.: инж.А.Палов, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване съгласие за изготвен ПУП – ПРЗ засягащ част от кв.9 по плана на с.Света Петка.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земя, попадаща в горски фонд, а именно ПИ №099072, местност „Нежовица”,попадащ в масив 099, подотдел 388/12.

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Уведомяване  на изготвена Заповед №1812/12.10.2016г. на Кмета на Община Велинград за поправката, допълнение и оцифряване на кадастралния план на район 509 /Анезица/, гр.Велинград.

Докл.:Ив.Шулева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изработване на ПУП – ЧИПРЗ за УПИ CXLIV-144, местност „Мариница” по КВС на с.Драгиново, Община Велинград.

Докл.:С

 1. Отпускане на персонална пенсия на Наска Ангелова Рупова с постоянен адрес: гр.Велинград, ул.”Бивак” №8.
 2. Отпускане на персонална пенсия на Надка Ангелова Рупова с постоянен адрес: гр.Велинград, ул.”Бивак” №8.
 3. Отпускане на персонална пенсия на Мишо Ангелов Рупов с постоянен адрес: гр.Велинград, ул.”Бивак” №8.
 4. Отпускане на персонална пенсия на Краси Бориславов Маджиров с постоянен адрес: с.Драгиново, ул.”Ал.Стамболийски” №14.
 5. По програмата за работа на ОбС:

25.1.Доклад за дейността на ВрИД Управителя на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград за трето тримесечие на 2016г., Баланс, Отчет за приходи и разходи и справка за възнаграждението на Управител за трето тримесечие на 2016г.

25.2. Доклад за дейността на Управителя на „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград за трето тримесечие на 2016г.-отложен с писмо вх.№765/14.10.2016г.

25.3.Отчет за подготовката на пътната мрежа в Община Велинград за зимни условия –не представен

 25.4. Отчет на извършените дейности по ремонта и асфалтирането на общинските пътища и улици през летния сезон – отложен с писмо вх.№767/17.10.2016г.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане Час Комисия
24.10.2016г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.
24.10.2016г.     /понеделник/ 16.30 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
25.10.2016г.

/вторник/

15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство;
25. 10.2016г.

/вторник/

16.30 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване;
26. 10.2016г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
26.10.2016г.

/сряда/

16.30 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

 

Забележка: Приложенията по всички точки са Ви предоставени на електронен носител.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/инж.Б.Мандраджиев/

Вашият коментар