ЗАПОВЕД №1941

0
986

О Б Щ И Н А    В Е Л И Н Г Р А Д

З А П О В Е Д

№1941

Велинград, 03.11.2016г.

 

         За изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 06.11.2016г. със заповед №1626 от 07.09.2016г. на кмет на община Велинград са образувани избирателните секции на територията на община Велинград, утвърдена е тяхната номерация и адрес. На 03.11.2016г. е получен сигнал 94-00/8779 и два броя известия.

            При съобразяване с гореизложеното, във връзка с новите обстоятелства, поради проблеми за използване на помещението, определено за гласуване на избирателна секция 130800019, с оглед опазване на здравето на гражданите и на основание чл.99,ал.2 от АПК, чл.60,ал.1 от АПК, чл.8, ал.2, 3, 4 и 6 чл.9, ал.1, 2, 3, 5 и 6 от Изборен кодекс, чл.7,ал.4 от Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл.44,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА

Н А Р Е Ж Д А М :

  1. Изменям заповед № 1626 от 07.09.2016г като утвърждавам нов адрес (ново място за гласуване) на секция 130800019, а именно: гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, ПГ” Иван Вазов”, Бул.” Съединение”№ 44.
  2. Допускам предварително изпълнение на заповедта.

Настоящата заповед подлежи на оспорване от заинтересованите лица пред Областен управител в тридневен срок от обявяване, по реда на чл.8.ал.4 от Изборния кодекс.

Заповедта да се обяви публично на интернет страницата на община Велинград, на РИК Пазарджик и на ГД «ГРАО» при МРРБ чрез ТЗ «ГРАО» Пазарджик.

 

 

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар