Предстоящо заседание, което ще се проведе на 17.11.2016 /четвъртък/ от 09:30 часа

0
835

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                                                             

                                                                        

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2, т.1, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на 17.11.2016 /четвъртък/  от  09:30 часа в Голямата заседателна  зала на Община Велинград при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Съобщаване на ПУП-парцеларен план, а именно път PAZ 2063/84306/III-843, Велинград – п.к.Грашево/Абланица-Цветино- връзка с път PAZ 1062/BGL1350, п.к. II-84-Аврамово-Биркова-Кръстава-/III-843/, Община Велинград.;

Докл.:инж.Я.Савова

  1. Разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план, а именно път PAZ 1062/ BGL, п.к. II-84-Аврамово/-Рохлева-Биркова-Кръстава, в участъка КРЪСТАВА- III-843/, м. „Грънчарица”.;

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

  1. Разрешение за изработване на ПУП– Парцеларен план и план за улична регулация, детски площадки и паркинг в местност „Черновръх” по КВС на с. Кръстава, общ. Велинград.;

Докл.: инж.Д.Кафеджиева

  1. Даване на съгласие за изработен ПУП за промяна предназначението на земя, попадаща в горски фонд, а именно ПИ №099072, местност „Нежовица”, попадащ в масив 099, подотдел 388/12.;

Докл.: инж.Д.Кафеджиева

  1. Актуализиране и допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Велинград през 2016г.;

Докл.:Н.Келчева

  1. Допълване на Решение №391 от 29.09.2016г. на Общински съвет-Велинград за безвъзмездно придобиване от Община Велинград правото на собственост върху държавен имот собственост на Министерство на здравеопазването /“СБР-НК” ЕАД филиал Велинград/ –  УПИ ІІ-за търговия и услуги, кв.216 по плана на гр.Велинград с площ от 3 937кв.м., ведно с построените в имота сгради, като след придобиване се променя предназначението му за социална и образователна дейност.;

Докл.:Р.Гарданска

  1. Даване на съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление на Министерство на здравеопазването на части от имоти публична общинска собственост за срок от 10 г. във връзка с изпълнение на голям инвестиционен проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., по който Министерство на здравеопазването е конкретен бенефициент и Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Велинград е обект на интервенция.

            Докл.:Ал.Керина

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                /инж.Б.Мандраджиев/

 

Вашият коментар