Предстоящо заседание, което ще се проведе на 24.11.2016г. /четвъртък/ от 09,30ч.

0
897

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на   24.11.2016г. /четвъртък/ от 09,3. при следния проект на

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Промяна статута на Професионална гимназия по дървообработване „Иван Вазов” гр.Велинград от държавно в общинско училище.

Докл.:Ал.Керина

 1. Промяна статута на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев” гр.Велинград от държавно в общинско училище.

Докл.:Ал.Керина

 1. Актуализиране и допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2016г.

Докл.:Н.Келчева

 1. Изменение на Решение №411/27.10.2016г. на ОбС – Велинград и изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2016г. с цел осигуряване на средства от ЦС от РБ за извършване неотложни ремонтни дейности /изкърпване и преасфалтиране/ на уличната мрежа в гр.Велинград и за закупуване на високопроходим автомобил /джип/ за Община Велинград.

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Предоговаряне на условията по договор №112013-5/02.01.2014г. между „ВКТВ” ЕООД и „Делектра” ЕООД.

Докл.:Валентин Бозев

 1. Даване на съгласие за издаване Разрешение за строеж от Главния архитект на Община Велинград за благоустройствени мероприятия /включване към водопровод и канализация, монтиране на питейна фонтанка, поставяне на детски съоръжения и ограждането им с ниска дървена ограда, монтиране на пейки, беседка, озеленяване с декоративна растителност/ в общинска площ УПИ ІV-158, кв.2 по плана на с.Алендарова.

Докл.:Н.Фендрина

 1. Даване на съгласие за издаване Разрешение за строеж от Главния архитект на Община Велинград за благоустройствени мероприятия /включване към водопровод и канализация, монтиране на питейна фонтанка, поставяне на детски съоръжения и ограждането им с ниска дървена ограда, монтиране на пейки, беседка, озеленяване с декоративна растителност/ в озеленена площ УПИ І-7253, кв.385 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Н.Фендрина

 1. Даване на съгласие за издаване Разрешение за строеж от Главния архитект на Община Велинград за благоустройствени мероприятия /включване към водопровод за хидранти за поливане, поставяне на детски съоръжения и ограждането им с ниска дървена ограда, монтиране на пейки, беседка, пергола, озеленяване с декоративна растителност/ в УПИ ІІІ, кв.10 по плана на с.Горна Дъбева.

Докл.:Н.Фендрина

 1. Продажба чрез публично оповестен явен или таен търг на поземлени имоти – земеделска земя по КВС за землището на гр.Велинград в м.”Стопански двор”, „Голямо благо”, „Бочва”.

Докл.:Н.Шаламанов

 1. Продажба чрез публично оповестен конкурс на поземлени имоти – земеделска земя по КВС за землището на гр.Велинград в м.”Марина ливада”.

Докл.:Н.Шаламанов

 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ №ХІІІ-160-търговия и услуги в кв.9 по плана на с.Грашево, мах.Мечо корито и определяне пазарна цена на общинския имот.

Докл.:М.Белухова

 1. Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ №ХІХ-5290 в кв.427 по плана на гр.Велинград и определяне пазарна цена на имота.

Докл.:М.Белухова

 1. Определяне пазарна цена на общински имот УПИ №ІІ-3865-резервен терен с площ от 202 кв.м. в кв.991 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Г.Христозов

 1. Одобряване на частично изменение на регулационния  план – ПУП, засягащ улична регулация в кв.402 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ №ХІ-4425, 7999 – „За жил.строителство, търговия и услуги” в кв.65 по плана на гр.Велинград.

Докл.:арх.Ели Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Проект за поправка и допълване на одобрен кадастрален план с нов имот с пл.№8991-общински, кв.1821 по плана на гр.Велинград/ кв.Лъджене – Зайче блато/.

Докл.:арх.Ели Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изготвен ПУП – ПР – изменение на уличната регулация на улица с ос.т.1722-2687-2688 в кв.322 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие в качеството на съсед – собственик на имот пл.№0326 по изработения ПУП – ПРЗ и промяна предназначението на земеделска земя на ПИ 003025, местност „Разсадника”, с.Юндола, землище Велинград.

Докл.:Л.Влахова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на имот 078019 м.”Калище”, землище Велинград.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Проект за поправка на одобрен кадастрален план с верните граници на имоти с  пл.№9810-общ. и пл.№4762, кв.653 по плана на гр.Велинград /в близост до ресторант „Том и Нези-класик”, кв.Чепино/.

Докл.:арх.Ели Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – за УПИ №VІ – „За парк” в кв.142 по плана на гр.Велинград.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване съгласие относно ПУП – схема за обект – ново трасе на подземна канализация в кв.3444 по плана на гр.Велинград по ул.”Найден Геров” и по ул.”Спас Дечев”.

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване съгласие относно ПУП –схема за обект – ново трасе на подземна канализация в кв.3441 по плана на гр.Велинград по улица с ос.т.2077-2079А-2097А и по улица „Борислав”.

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Отстраняване на очевидна фактическа грешка в решение №356/29.09.2016г. на ОбС – Велинград, относно предоставяне на безвъзмездно ползване на І-ви етаж от административна сграда в кв.124 на гр.Велинград.

Докл.Н.Келчева

 1. Удължаване срок на договор №863/15.10.2015г. сключен с ПК „Чепинец”.

Докл.Н.Келчева

 1. Даване мандат на Кмета на Община Велинград за уточняване на параметрите на договора за съвместна дейност между Община Велинград и Община Якоруда по отношение водоснабдяването с питейна вода на с.Рохлева и упълномощаване да сключи договора.

Докл.:Н.Стефанова

 1. По Програмата за работа на ОбС:

28.1.Отчети на кметове на кметства и кметски наместници. Основни проблеми на населените места от общината. – не представени.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане Час Комисия
21.11.2016г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.
21.11.2016г.     /понеделник/ 16.30 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
22.11.2016г.

/вторник/

15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство;
22. 11.2016г.

/вторник/

16.30 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване;
23. 11.2016г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
23.11.2016г.

/сряда/

16.30 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

 

Забележка: Приложенията по всички точки са Ви предоставени на електронен носител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/инж.Б.Мандраджиев/

 

Вашият коментар