Предстоящо заседание, което ще се проведе на 15.12.2016г. /четвъртък/ от 09,30ч.

0
862

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на   15.12.2016г. /четвъртък/ от 09,30ч. при следния проект на

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Програма за работата на Общински съвет – Велинград през 2017г.

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода 01.09.2016г.-31.10.2016г. и решенията, които към 31.08.2016г. са били в процедура по изпълнение.

Докл.:Р.Гарданска, Н.Видаркинска

 1. Приемане на правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс – Велинград.

Докл.:М.Зинкова-Шенкова

 1. Преразпределяне на част от средства от целевата субсидия от РБ за капиталови разходи на Община Велинград за 2016г. и налагащото се изменение на Решение №270/30.06.2016г. и Решение №398/13.10.2016г. на ОбС – Велинград и изменение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2016г.

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Разходи на отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците.

Докл.:Р.Халачева

 1. Продажба на добита дървесина от горски територии – общинска собственост по ценоразпис.

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Мустафа Мусов Алиев Дживгов в землището на с.Бозьова.

Докл.:Н.Шаламанов

 1. Изменение на Решение №252/26.05.2016г. на ОбС – Велинград, относно УПИ №ХХІІІ – „За спорт и услуги” в кв.198 на гр.Велинград.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП-план схема за нова подземна кабелна линия ниско напрежение от ТП „33” в кв.179 до ново разпределително табло пред УПИ №ХІ-8956, кв.416 по плана на гр.Велинград /кв.Лъджене, ул.”Кисловодск”/.

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изготвен ПУП – ПЗ за УПИ ІV – „За спортно-тренировъчен комплекс” в кв.3444 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване съгласие относно ПУП – схема за обекти-нови трасета на подземен водопровод от съществуваща водомерна шахта и въздушен кабел в м.”Разсадника” по КВС и рег.план на с.Юндола.

Докл.: Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изготвен ПУП – ПР – изменение на уличната регулация на улица с ос.т.2284-2283 в кв.207 по плана на гр.Велинград.

Докл.: Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Уведомяване за изготвен ПУП – парцеларен план и план за улична регулация, детски площадки и паркинг в м.”Черновръх” по КВС на с.Кръстава.

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Съобщаване и даване на съгласие по изработен ПУП – парцеларен план п.к.ІІ84-Аврамово/-Рохлева-Биркова-Кръстава, в участъка Кръстава –ІІІ-843 – м.Грънчарица.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на нов водопровод за водоснабдяване на УПИ „За отглеждане на животни” в м.”Благовото”, землище Велинград.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешаване за изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на нов водопровод и нова подземна кабелна линия за електрозахранване в УПИ „За отглеждане на животни” в м.”Голяма мътница”, землище Велинград.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие по изработен план за регулация и застрояване, засягащ УПИ №VІ „Кметство и услуги”, в кв.8 по плана на с.Пашови.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие по изработен проект за ЧИ ПРЗ  в кв.16 по плана на с.Пашови.

Докл.:С.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Преименуване на ул.”Попин камък” по плана на гр.Велинград.

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. По програмата за работа на ОбС:

21.1.Одобряване на задание за изготвяне на ОУП за гр.Велинград и с.Драгиново. -не представен

22.2.Отчет за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. -не представен

22.3.Отчет за изпълнение на Програмата за управление качеството на атмосферния въздух. –-не представен

22.4.Приемане на план-сметка за определяне на такса за битови отпадъци. -не представен.

22.5.Отчет по изпълнение на програмата за управление на Община Велинград за 2016г. -не представен.

Отложено от м.октомври:

1.Отчет на извършените дейности по ремонта и асфалтирането на общинските пътища и улици през летния сезон.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане Час Комисия
12.12.2016г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.
12.12.2016г.     /понеделник/ 16.30 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
13.12.2016г.

/вторник/

15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство;
13. 12.2016г.

/вторник/

16.30 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване;
14. 12.2016г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
14.12.2016г.

/сряда/

16.30 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

Забележка: Приложенията по всички точки са Ви предоставени на електронен носител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

            /инж.Б.Мандраджиев/

Вашият коментар