Извънредно заседание, което ще се проведе на 16.01.2017 /понеделник/ от 16,00 часа

0
811

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                                                             

                                                                        

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2, т.1, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на 16.01.2017 /понеделник/  от  16,00 часа в малка заседателна  зала – ІІ-ри етаж на Община Велинград при следния проект за

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Промяна предназначението на имоти частна общинска собственост и преобразуването им в публична общинска собственост описани в Приложение №1, 2 и 3.

Докл.:Н.Келчева

2. Промяна предназначението на имот от частна общинска собственост и преобразуването му в публична общинска собственост описан в Приложение №1.

Докл.:Н.Келчева

3. Закупуване на рентгенова тръба със собствени средства от „МБАЛ-Велинград” ЕООД за Рентгенов апарат за скопия и графия.

Докл.:Н.Видаркинска

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                /инж.Б.Мандраджиев/

 

Вашият коментар