Предстоящо заседание, което ще се проведе на 26.01.2017г. /четвъртък/ от 09,30ч.

0
880

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  26.01.2017г. /четвъртък/ от 09,30ч. при следния проект на

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград и неговите комисии за второто полугодие на 2016г. /м.07.-м.12.16г./

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Приемане на общински бюджет за 2017г.

Докл.:К.Йовчева, Я.Тренчева

 1. Изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

Докл.:Пл.Мавров

 1. Откриване на процедура за провеждане на конкурс за Управител на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград.

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Издаване Запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №РД-189 от 29.11.2016г. по под мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие”, сключен между СНЦ „МИГ-Белово, Септември, Велинград”.

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2017г.

Докл.:Н.Келчева

 1. Продажба на урегулиран поземлен имот: УПИ №ХLV-1207 с площ 736кв.м., находящ се в кв.68А по плана на с.Драгиново.

Докл.:М.Белухова

 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ №VІІІ-209, 416 в кв.30 по плана на с.Юндола чрез продажба частта на общината:4 кв.м. ид.ч. от УПИ VІІІ-209,416, целият с площ 1093кв.м.  на Абди Абди Мехмед и определяне пазарна цена на общинския имот.

Докл.:М.Белухова

 1. Продажба  на урегулиран поземлен имот УПИ №І – За търговия и услуги с площ от 178кв.м., находящ се в кв.1821 по плана на гр.Велинград /ул.”Димитър Талев”/ и определяне на пазарна цена за продажба на общинския имот.

Докл.:М.Белухова

 1. Одобряване на ПУП – план схема за трасе на нов водопровод за минерална вода, започващ от находище „Велинград-Каменица”, КЕИ №7 „Сярна баня”, който се намира в УПИ №ХІІІ-За озеленяване, кв.2561 по плана на гр.Велинград и достигащ до ПИ151039, м.”Санаториума”.

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване съгласие относно подробен устройствен план – схема за обект – нов подземен водопровод за минерална вода до УПИ ІV – За спортно-тренировъчен комплекс в кв.3444 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Удължаване срока на правото на строеж, възмездно, учреден с Договор за ОПС върху общинска земя и анекси към него  от Община Велинград в полза на Николай Борисов Пашов.

Докл.:М.Белухова

 1. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на народно читалище „Светлина-1952”с.Света Петка на две помещения находящи се в сградата на кметството на с.Света Петка.

Докл.:Н.Келчева

 1. Отчет по Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в Община Велинград за 2016г.

Докл.:Т.Кръстева

 1. Приемане на Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в Община Велинград за 2017г.

Докл.:Т.Кръстева

 1. Изменение на т.І.7. на Решение №295/30.06.2016г. на ОбС – Велинград и определяне на нова схема за разположението и брой места за таксиметрова автомобилна стоянка на пл.”Македония”, кв.Чепино.

Докл.:инж.Г.Владимирова

 1. Даване на съгласие за нанасяне на съществуваща канализация в кв.178 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на нов водопровод в м.”Градев лог”, землище с.Драгиново и нов подземен кабел за „Спортен комплекс Велинград-Драгиново” м.”Градев лог”, землище с.Драгиново.

Докл.:Д.Кафеджиева

 1. Съобщаване на ПУП – парцеларен план за трасе на обект – нов водопровод за водоснабдяване на УПИ „За отглеждане на животни”, местност „Благовото”.

Докл.:Д.Кафеджиева

 1. Съобщаване на ПУП – парцеларен план за трасе за нов водопровод и трасе на нова подземна кабелна линия за електрозахранване на обект – „За отглеждане на животни” в м.”Голяма мътница”, землище Велинград.

Докл.:Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на нов водопровод за водоснабдяване и нов подземен кабел НН в м.”Благовото”.

Докл.:Д.Кафеджиева

 1. Даване на разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за обект: отклонение от път PAZ 1062/BGL 1350, П.К.ІІ-84- Аврамово/-Рохлева-Биркова-Кръстава-/ ІІІ-843 за с.Кандьови, Община Велинград.

Докл.:Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за ПУП – план за регулация за УПИ №І-5013 и изменение на улична регулация в кв.№551 по действащия план на гр.Велинград.

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ и изработване на ПУП – ЧИ на ПР за УПИ №ХVІІІ – „За озеленяване” и УПИ №ІІІ-„За почивен дом” в кв.10 по плана на гр.Велинград.

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изработване на ПУП – Схема за трасе за обект:Топлопровод за минерална вода от помпена станция в УПИ №І „За озеленяване, ТП и помпена станция” в кв.3972 до шахта на ул.”Цар Самуил”.

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие по изработен план за регулация и застрояване, засягащ УПИ №VІ- „Кметство и услуги” в кв.8 по плана на с.Пашови.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Опрощаване на задължения на Ангел Георгиев Захариев.

Докл.:Т.Янков

 

 

 1. По програмата за работа на ОбС:

29.1.              Отчет за изработените проекти по Европейските проекти, тяхното движение и степен на готовност.

Докл.В.Атанасов

29.2.              Отчет на Управител „МБАЛ-Велинград“ ЕООД за четвърто тримесечие на 2016г.- отложено за м.февруари.

29.3.              Отчет на ВрИД Управител „ВКТВ“ ЕООД за четвърто тримесечие на 2016г.

29.4.              Анализ и отчет за постъпилите суми от Туристически данък 2016г.; Приемане на годишен план по Стратегия за устойчиво развитие на туризма; Внедряване на електронна с-ма за деклариране и събиране на туристически данък; Вписване на категоризираните туристически обекти в Национален туристически регистър-не представен.

29.5.              Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност и сключване на договори – отложена с писмо вх.№11/10.01.17г. за м.февруари.

29.6.              Отчет по изпълнение на Общинската програма за младежта и спорта за 2016г. и приемането на новата програма за 2017г. – отложен с писмо вх.№13/12.01.17г. за м.февруари.

29.7.              Отчет за овладяване популацията на безстопанствените кучета – не представен.

По програмата от м.декември 2016г.:

–          Отчет по изпълнение на програмата за управление на Община Велинград за 2016г.

По програмата от м.ноември 2016г:

–          Отчети на кметове на кметства и кметски наместници. Основни проблеми на населените места от общината.- Отчет от кмета на с.Кандови и  с.Юндола.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане

Час

Комисия

23.01.2017г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.
23.01.2017г.     /понеделник/ 16.30 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
24.01.2017г.

/вторник/

15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство;
24.01.2017г.

/вторник/

16.30 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване;
25. 01.2017г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
25.01.2017г.

/сряда/

16.30 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

Забележка: Приложенията по всички точки са Ви предоставени на електронен носител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

            /инж.Б.Мандраджиев/

 

Вашият коментар