Проект „Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград“

0
1291

Проект

    На 12 януари 2017 г. кметът на Община Велинград – Д-р Костадин Коев, подписа Договор № BG16RFOP001-3.002-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“Велинград“ по Оперативна програма “Региони в растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, схема за предоставяне на  безвъзмездна финансова BG16RFOP001-3.002 “Подкрепа за професионалните училища в Република България”.

     Стойността на безвъзмездна финансова помощ възлиза на 1 300 000 лева, от които финансиране от ЕС в размер на 1 105 000.00 лева и националното финансиране в размер 195 000.00 лева.

     Общата цел на проекта е:

● Създаване на условия за предоставяне на качествени и модерни образователни  услуги  в ПГГС „Христо Ботев“ чрез подобряване на образователната инфраструктура на учебното заведение.

Специфичните цели на проекта са:

● Осигуряване на възможност за целодневна организация на учебния процес чрез изграждане на подходящи места за спорт, физическа подготовка и извънкласни занимания на учениците.

●  Създаване на условия за обезпечаване на мероприятията свързани с учебния процес чрез изграждане на подходящо място за провеждане на  конференции, заседания, открити уроци, презентации, родителски срещи, събития на клубове от извънкласни дейности и др.

● Да се повиши енергийната ефективност и да се достигне най-малко клас на енергопотребление „С“ в учебно-административната сграда на ПГГС „Христо Ботев“.

● Предоставяне на съвременни условия в образователната инфраструктура, което да допринесе за намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на образованието и тяхната професионална реализация. Проектът предвижда създаване на условия за предоставяне на качествени и модерни образователни  услуги  в ПГГС „Христо Ботев“ чрез подобряване на образователната инфраструктура на учебното заведение.  Гимназията е единственото  професионално училище в страната, строго профилирано по специалностите “Горско стопанство и дърводобив” и “Горско и ловно стопанство”. От откриването на училището до сега в него са подготвени над 5000 специалисти, които работят в системата на горите – в горските и ловни стопанства, в лесозащитни и семеконтролни станции, в проектантски организации, фирми за дърводобив и търговия с дървени материали.  Проектното предложение предвижда  внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград и изграждането на многофункционална зала към учебното заведение включваща физкултурен салон, съблекални със санитарни помещения, фитнес и заседателна зала. В процеса на реализация на проекта ще бъдат осъществени дейности по инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството. Ще бъде закупено, доставено и монтирано  нужното за новоизградената материална база оборудване и обзавеждане. В рамките на проекта ще бъдат изпълнени дейности по изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики и съставяне на технически паспорт на сградата на ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград; изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството, информационно комуникационна кампания за популяризиране на проекта и източниците на финансиране, както и извършване на независим финансов одит.

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

 

Проект „Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград

BG16RFOP001-3.002-0002-C-01

 

Вашият коментар