Извънредно заседание, което ще се проведе на 01.02.2017 /сряда/ от 16,00 часа в малка заседателна зала – ІІ-ри етаж

0
869

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                                                             

                                                                        

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2, т.1, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на 01.02.2017 /сряда/  от  16,00 часа в малка заседателна  зала – ІІ-ри етаж на Община Велинград при следния проект за

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Допълнение на решение №259/03.06.2016г. на ОбС – Велинград относно площадка за третиране на ТБО, зелени и биоразградими отпадъци, м.”Благовото”.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                /инж.Б.Мандраджиев/

 

Вашият коментар