Бюджета на община Велинград в размер на: 25 824 329лв

0
1710

     На свое редовно заседание Общински  съвет  прие бюджетната рамка за  2017 година. През настоящата година Община Велинград ще разполага с близо 26 милиона лева, за да реализира икономически, социални , образователни, културни, спортни и административни дейности. По време на провеждането на редовната сесия, както и на предварителното обществено обсъждане на Бюджет 2017, съществени промени на предложения от кмета д-р Костадин Коев и изготвената от администрацията  бюджетна рамка, не настъпиха. С гласовете на 25 общински съветници ЗА, без против и въздържали се, Община Велинград стартира новата година с приет бюджет, в който приходите от държавен характер са в размер на- 14 916 792лв , а от общински, в размер на-10 907 537лв  или общо: 25 824 329лв.

     По отношение  на приходите от държавната субсидия  разбивката ни показва следното  съотношение:

-обща субсидия и други трансфери за държавни дейности 13     39 090
-преходен остатък в това число: 1 277 702
–  преходен остатък държавни дейности 1 403 815
–  средства на разпореждане от / за извънбюджетни сметки / -126 113

     При приходите с общински характер детайлите посочват следните числа и дейности на общинската хазна:

 Данъчни приходи: 2 654 960

 

 

   
     имуществени данъци 2 542 568
               
 – данък върху недвижими имоти 604 202
– данък върху превозните средства 890 000
– данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 523 366
 – туристически данък 525 000
               

Окончателната сума се допълва от приходите  на патентният данък в размер на-112 392

 Неданъчни приходи 4 321 721

   приходи и доходи от собственост 385 501
   

 

   общински такси 3 720 100

    

Прогнозната стойност, която общинска администрация залага като приход в това перо от бюджета, се дължи най вече на :

        – за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна 610 000
         – за битови отпадъци 2 172 338
         – за технически услуги 268 171

240 000 лева планира общината да събере от    глоби, санкции и наказателни лихви през 2017 година.

     Обща изравнителна субсидия е в размер на: 2 155 700  

 

     Приходната  част на бюджетна  рамка за 2017 година се затваря с  преходния  остатък  в размер на: 2 510 540 лева.

   
 
       Капиталови разходи                                                                                        2 431 935
–  ремонт на водопровод “ Шерифова ливада „и водоем на гр. Сърница 73 149
–  изграждане мост на р. Чепинска в с. Драгиново                                 – 380 482
 – финансови средства по ПМС – № 280 / 2016г.                                     – 1 954 000
 – финансови средства от целева субсидия                                             –                        24 304

     Заложените параметри на бюджет 2017 година на община Велинград,  в  частта  му  приходи,показва ,че без да бъдат коригирани местни данъци и такси/в посока повишаване, се залага на друга философия споделяна от кмета и финансовия му екип и одобрена от общинските съветници, а  именно: По висока събираемост, вместо по високи данъци!

     Разходната част от бюджета изцяло е съобразена с оздравителния  план на Община Велинград, без излишни разходи, спазвайки изцяло финансовата дисциплина наложена от екипа на д-р Коев, след като стана ясно,че Велинград е една от общините с множество задължения от предишни управления.

 

Вашият коментар