Предстоящо заседание, което ще се проведе на 23.02.2017г. /четвъртък/ от 09,30ч.

0
915

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  23.02.2017г. /четвъртък/ от 09,30ч. при следния проект на

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Отмяна разпоредбата на чл.66 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Велинград на ОбС – Велинград.

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Откриване на процедура за провеждане на конкурс за Управител на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград.

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „СИП и ТИЦ”.

Докл.:В.Мешков, инж.Б.Станудин

 1. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2017г. в частта и за капиталови разходи със 143 000лв. от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределяне в програмата за капиталови разходи.

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Годишна програма за развитие читалищната дейност – 2017г.

Докл.:Ил.Гешева, М.Зинкова-Шенкова

 1. Проект на Културен календар на Община Велинград за 2017г.

Докл.:Ил.Гешева, М.Зинкова-Шенкова

 1. Отчет на МКБППМН за 2016г.

Докл.:Е.Миланова, М.Зинкова-Шенкова

 1. Отчет на Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2016г.

Докл.:Е.Миланова, М.Зинкова-Шенкова

 1. Отчет за младежта за 2016г.

Докл.:Т.Кръстева, М.Зинкова-Шенкова

 1. Общински годишен план за младежта за 2017г.

Докл.:Т.Кръстева, М.Зинкова-Шенкова

 1. Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Велинград за 2017г.

Докл.: М.Зинкова-Шенкова

 1. Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Велинград.

Докл.: М.Зинкова-Шенкова

 1. Приемане на Наредба за условията и редът на записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на Община Велинград.

Докл.: М.Зинкова-Шенкова

 1. Приемане Отчет за 2016г. за изпълнението на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г.

Докл.:Цв.Спасова

 1. Приемане на План за 2017г. за изпълнението на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г.

Докл.:Цв.Спасова

 1. Допълнение на решение №236, взето с протокол №7 на заседание на ОбС, проведено на 26.05.16г. относно Тарифа за РИЕ.

Докл.:Цв.Спасова

 1. Даване съгласие за поставяне на два броя рекламни светещи колони, на петна с площ 1кв.м., одобрени от заседание на ЕСУТ Велинград.

Докл.:Цв.Спасова

 1. Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Велинград през 2017г.

Докл.:Н.Келчева

 1. Актуализиране и допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Велинград през 2017г.

Докл.:Н.Келчева

 1. Сключване на анекс към договор І38/17.02.2006г. за отдаване под наем на недвижим имот собственост на наследници Оскови – ЦДГ „Фантазия”.

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Определяне на пазарна цена на общински имот, представляващ 334кв.м. от УПИ №Х-1087,1221, целия с площ от 865кв.м., находящ се в кв.18 по плана на с.Драгиново.

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ №ХХІ-244, целият с площ от 244 кв.м.в кв.17 по плана на с.Грашево, чрез продажба частта на общината и определяне пазарна цена на общинския имот.

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд.

Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Азис Алиев Хърльов в землището на с.Пашови.

Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева

 1. Допълване на решение №395/29.09.2016г. на ОбС – Велинград относно допълнение с „площадка-претоварна станция за отпадъци”.

Докл.:Н.Келчева

 1. Промяна характера на общинската собственост от публична в частна на поземлен имот №078199-използв.ливада, м.”Калище” по КВС в землището на гр.Велинград.

Докл.:Н.Келчева

 1. Продажба чрез публично оповестен търг на поземлен имот №078199-използв.ливада, м.”Калище” по КВС в землището на гр.Велинград и определяне пазарна цена на имота.

Докл.:Н.Келчева

 1. Съобщаване за изработен ПУП-трасе на нов водопровод и нов подземен кабел в м.”Благовото”.

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП-план схема за нова подземна кабелна линия ниско напрежение до УПИ „За парк” в кв.143 по плана на гр.Велинград /за захранване на КРЪСТА/.

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване съгласие по съобщаване на приет помощен план в кв.9, кв.12 и кв.11 по плана на с.Мече корито, община Велинград.

Докл.:С.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Съобщаване на изработен ПУП – план за отклонение от път Аврамово-Рохлева-Биркова-Кръстава за с.Кандьови, Община Велинград.

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП – ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ в кв.Лъджене, срещу входа на Горски техникум.

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 

 1. Съобщаване за изработен ПУП за трасе на нов водопровод и нов подземен кабел в м.”Градев лог”, землище с.Драгиново”.

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП за трасе на нов водопровод в м.”Бучимиша”, землище Велинград и с.Драгиново.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. По програмата за работа на ОбС:
 • Отчет за приходите и разходите, Баланс и Обяснителна записка на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за ІV-то тримесечие на 2016г.

Докл.:д-р Ж.Чешмеджиев

 • Отчет за 2016г. за извършените дейности на Дирекция „ИПТР” в сферата на туризма.

Докл.:Цв.Спасова

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане Час Комисия
20.02.2017г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.
20.02.2017г.     /понеделник/ 16.30 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
21.02.2017г.

/вторник/

15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство;
21.02.2017г.

/вторник/

16.30 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване;
22.02.2017г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
22.02.2017г.

/сряда/

16.30 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

 

Забележка: Приложенията по всички точки са Ви предоставени на електронен носител.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/инж.Б.Мандраджиев/

 

Вашият коментар