Започна разглеждането и оценката на офертите в обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Нова визия на централна градска част, местата за отдих”

0
1323

     В 11:00ч. в малка заседателна зала на Община Велинград се проведе публичното заседание на петчленна комисия в  състав: зам.-кметът Атанас Палигоров, инж. Иван Пукнев- Началник отдел „ИБКТ”, инж. Петър Кондев – главен експерт в „ИБКТ”, г-жа Мария Николова- мл. експерт в дирекция „УСНРОБЗ” и Мирослава Георгиева-юрист ,за разглеждане и оценка на получените оферти  в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград“ „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велинград“.

     Бяха подадени  оферти от 12 участника.  На първото заседание се отвориха офертите. Подписани бяха   техническите предложения и пликовете с предлаганите от участниците ценови параметри. Бе оповестено  съдържанието на документите, съдържащи се в офертите.

     Предстой работата на  комисията, която да разгледа и  класира участниците, след което да представи протокол от своята работа на възложителя д-р Костадин Коев.

Вашият коментар