СЪОБЩЕНИЕ

0
867

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  30.03.2017г. /четвъртък/ от 09,30ч. при следния проект на

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Приемане на план за финансово оздравяване на Община Велинград.

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода 01.11.16г.-31.01.17г. и решенията, които към 31.10.16г. са били в процедура по изпълнение.

Докл.:Р.Гърданска, Н.Видаркинска

 1. Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на Общината през 2016г.

Докл.:арх.Т.Енев

 1. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2017г. в частта и за капиталови разходи с 11 160лв.

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Изменение и допълнение на Решение №196/28.04.2016г. на ОбС-Велинград относно Обществен съвет за съдействие, помощ и осъществяване на публичен контрол при извършване на дейностите по социално подпомагане по чл.35, ал.1 от ЗСП.

Докл.:Т.Кръстева, Мариана Зинкова-Шенкова

 1. Отчет по изпълнението на План за интеграция на ромите /2014-2017/ за 2016г.

Докл.:Т.Кръстева, Мариана Зинкова-Шенкова

 1. План за интеграция на ромите 2017-2020г.

Докл.:Т.Кръстева, Мариана Зинкова-Шенкова

 1. Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2017/2018г.

Докл.:Е.Миланова, Мариана Зинкова-Шенкова

 1. Прекратяване на дружество по реда на чл.155 от ТЗ на търговско дружество „Свежина” ООД.

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Приемане на тарифа по чл.41ж, ал.5, т.3 от Закона за достъп до обществена информация.

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Промяна вида на  ОУ „Васил Левски” с.Кръстава от основно в обединено училище.

Докл.:Р.Енгяк

 1. Одобряване на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г. на Община Велинград за 2016г.

Докл.:Д.Лилова, Цв.Спасова

 1. Актуализиране и допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2017г.

Докл.:М.Белухова, Н.Видаркинска

 1. Прекратяване на съсобственост в кв.68 по плана на с.Драгиново и определяне пазарна цена на общинския имот.

Докл.:М.Белухова, Н.Видаркинска

 1. Одобряване пазарната оценка на ПИ с площ 0,777дка в м.”Ел.подстанция” по КВС на землище гр.Велинград.

Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева

 1. Даване на съгласие за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на „Вита транс” ООД – Димитровград.

Докл.:М.Полежански, Н.Келчева

 1. Даване съгласие относно ПУП-схема за ново трасе на подземна канализация в кв.344 и по улица „Борислав”.

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП-план схема за нова подземна кабелна линия ниско напрежение в кв.82 по плана на гр.Велинград.

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП-план схема за нова подземна кабелна линия ниско напрежение в кв.1432 по плана на гр.Велинград.

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за частично изменение на регулационния план – ПУП, засягащ улична регулация и озеленяване в кв.402 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Одобряване на частично изменение на регулационния план – ПУП, засягащ улична регулация в кв.402 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП-схема за обект „Нови трасета за водопровод и канализация в кв.Анезица” по плана на гр.Велинград.

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП – ЧИ на плана за регулация и плана за застрояване в кв.1013 по плана на гр.Велинград /промишлена зона/.

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Именуване на улица в кв.”Ръджова махала” по плана на гр.Велинград.

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изработен ПУП-схема за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение от кв.477 до кв.475 на гр.Велинград.

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изработен ПУП – схема за трасе на обект нова подземна кабелна линия ниско напрежение в кв.3981 до кв.654 на гр.Велинград.

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изработен ПУП – схема за трасе на обект нова подземна кабелна линия ниско напрежение от кв.394 до кв.397 на гр.Велинград.

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изработен проект за ЧИПРЗ относно изменение уличната регулация между кв.14 и кв.25 по плана на с.Кръстава.

Докл.:С.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Попълване на нови имоти, образувани за сметка на общински имот в кв.7 по плана на с.Долна Дъбева.

Докл.:инж.А.Палов, инж.Д.Кафеджиева

 1. Одобряване на ПУП-парцеларен план за трасе на обект –нов водопровод и нова подземна кабелна линия за електрозахранване на УПИ „За отглеждане на животни” в м.”Благовото”.

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Одобряване на ПУП-парцеларен план за трасе на обект –нов водопровод за водоснабдяване на УПИ „За отглеждане на животни” в м.”Голяма мътница”.

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на обект – нов водопровод за водоснабдяване  и трасе на нов подземен кабел на ПИ в м.”Благовото”.

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на обект-нов водопровод и нов подземен кабел до УПИ „За спортен комплекс Велинград-Драгиново”, м.”Градев лог”, землище с.Драгиново.

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя в м.”Реповица”, землище на гр.Велинград.

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изработен ПУП – проект за частично изменение на плана за регулация на влязъл в сила ПУП в кв.27 по плана на с.Драгиново.

Докл.:Ив.Шулева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за сключване на договор по чл.15, ал.3 и 5 от ЗУТ между Община Велинград и собственика на УПИ ХІ-350 в кв.29 по плана на с.Драгиново.

Докл.:Ив.Шулева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изработен ПУП – схема за трасе на обект кабелна линия в кв.65 по плана на с.Драгиново.

Докл.:Ив.Шулева, инж.Д.Кафеджиева

 1. По програмата за работа на ОбС:

39.1.Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в Община Велинград за периода 01.01.2016г.-31.12.2016г.

Докл.:Р.Вардева

39.2.Отчет за състоянието на пътната инфраструктура и годишна програма за изграждане, преустройство и поддържане на общинските пътища и улици в Община Велинград, съгласно програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2017г.

Докл.:инж.П.Кондев

39.3. Доклад за състоянието на водопреносната мрежа за минерална вода и каптажите на изворите; Отчет за броя ползватели на минерална вода и сумите от такса водопренос, постъпили в общинския бюджет; Проверка състоянието на вододайните зони и набелязване мерки за опазването им – не представен.

39.4. Изготвяне на електронна карта с местата за поставяне на РИЕ и билбордове – не представен.

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане

Час

Комисия

27.03.2017г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.
27.03.2017г.     /понеделник/ 16.30 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
28.03.2017г.

/вторник/

15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство;
28.03.2017г.

/вторник/

16.30 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване;
29.03.2017г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
29.03.2017г.

/сряда/

16.30 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

 

Забележка: Приложенията по всички точки са Ви предоставени на електронен носител.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/инж.Б.Мандраджиев/

 

 

 

Вашият коментар