ЗАПОВЕД № 429

0
1213

О Б Щ И Н А    В Е Л И Н Г Р А Д

З  А  П  О  В  Е  Д

429

гр. Велинград, 25.03.2017г.

     Открито е производство за издаване на заповед, свързана със забрана продажбата, сервирането, предлагането и консумацията на вино и спиртни напитки чрез залепване на таблото за обяви на община Велинград и на интернет страницата на община Велинград. Не са постъпили предложения, възражения.

     При съобразяване с обстоятелствата при произвеждане на предходни избори, установените традиции при провеждане на сватбени тържества, помени, но и в подкрепа на изпълнението на законоустановените задължения на МВР, свързани с охрана както на изборните секции, така и на обществения ред в Общината и с цел предотвратяването на нарушения, свързани с обществения ред при организиране на избори, представляващи дейност от особено важен обществен интерес и на основание чл.44,ал.1,т.4 и ал.3 от ЗМСМА,71 и чл.60,ал.1 и 4 от АПК

Н А Р Е Ж Д А М :

  1. Забранявам продажбата, сервирането, предлагането на вино и спиртни напитки в търговските обекти и в заведения за обществено хранене и развлечения, считано от 17.00ч. на 25.03.2017г. до 24.00ч. на 26.03.2017 г..
  2. Забранявам консумацията на вино и спиртни напитки считано от 17.00ч. на 25.03.2017г. до 24.00ч. на 26.03.2017 г., както следва:
  • заведения за обществено хранене и развлечения на територията на община Велинград;
  • на обществени места на територията на община Велинград;
  • в сградите на община Велинград на бул. Хан Аспарух”№35 и Хан Аспарух” №54 – гр. Велинград;
  • сградите, в които са помещенията за изборни секции, както и на територията на поземлените имоти, в които са построени тези сгради, намиращи се на територията на община Велинград;
  • в транспортните средства, с които се транспортират изборни книжа и материали;

3.Забранявам допускане на лица в нетрезво състояние в сградата на бул. Хан Аспарух”№35, гр. Велинград.

  1. Допускам продажбата, сервирането, предлагането на вино и спиртни напитки в заведенията за обществено хранене и развлечения за горецитирания период, считано от 17.00ч. на 25.03.2017г. до 24.00ч. на 26.03.2017 г., когато това е свързано с провеждане на сватбени тържества, помени, но при издадено предварително разрешение от кмет на община, в чиито задължения е и своевременното уведомяване на РУП -Велинград.

     С оглед охраната на обществения интерес, свързан с безпроблемно упражняване на гражданските права за гласуване и опазване на обществения ред при произвеждане на изборите за Народно събрание на Република България, разпореждам предварително изпълнение на заповедта.

     Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на началника на РУ на МВР Велинград.

     Предварителното изпълнение подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обявяване чрез кмет на община Велинград до Административен съд Пазарджик.

     Същата подлежи на обжалване чрез кмет на община Велинград пред Областен управител на Пазарджишка област или Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от обявяване по реда на АПК.

     Заповедта подлежи на обжалване от началника на полицейската служба пред Областен управител в 3-дневен срок от съобщаване.

     Настоящата заповед да бъде обявена от г-жа Д. Симеонова на таблото за обяви. Гражданите и юридическите лица да бъдат уведомени за издаването й и чрез съобщаване на страницата на община Велинград.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

 

Вашият коментар