Предстоящо заседание, което ще се проведе на 27. 04. 2017 г. /четвъртък/ от 09:30 ч.

0
1469

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  27. 04. 2017 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. при следния проект на

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси
 2. Приемане на годишен финансов отчет и Баланс на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за 2016г. и Доклад за дейността на Управителя на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за 2016г.;

       Докл.: д-р Ж.Чешмеджиев

 1. Приемане на годишен финансов отчет на „ВКТВ”ЕООД гр.Велинград за 2016г. и Доклад за дейността на ВрИД Управителя на „ВКТВ” ЕООД Велинград за 2016г.;

      Докл.: Й.Нанов

 1. Приемане на Отчет за работата на ОП „ СИП и ТИЦ“ за 2016г. – перспективи за развитие.; Докл.:инж.Б.Станудин
 2. Увеличение на бюджета на община Велинград за 2017г в частта и за капиталови разходи със 145 800 лева от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределяне в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2017г. и изменение на т. 2.3 на Решение № 40 от 23.02.2017г на Общински съвет Велинград;

      Докл.: инж.П.Кондев

 1. Определяне състава на одитния комитет в община Велинград съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от  Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в публичния сектор;

       Докл.: Р.Вардева

 1. Отчет по изпълнението на Плана за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2016г.;

Докл:Т.Кръстева и М.Зинкова-Шенкова

 1. Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2018г.

Докл:Т.Кръстева и М.Зинкова-Шенкова

 1. Приемане на Oтчет за дейността на читалищата 2016г. и одобряване на предложенията им  за  включване на гостуващи състави в Програмата на Велинградски празници на културата 2017г.Разглеждане на Доклади на председателите на читалищата за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства.

       Докл.И.Гешева и М.Зинкова-Шенкова

 1. Промяна вида на училището ОУ ‘Иван Вазов’- с.Пашови от Основно в Обединено.

Докл.:Идрис Пашалиев

 1. Приемане на Годишен план за паша на територията на Община велинград за 2017г.

       Докл.:Н.Шаламанов

 1. Актуализиране и допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Велинград през 2017 год.

     Докл.:Н.Келчева

 1. Предложение за прехвърляне на собственост, чрез замяна на недвижим имот ЧОС – имот №8986, целият с площ от 550 кв.м., в кв.142 по плана на гр.Велинград, /ул.”Патриарх Евтимий/ с частен имот №7046, с площ от 550 кв.м, в УПИ№VІ-„за парк”, в кв. 142 по плана на гр.Велинград, собственост на н-ци на Илия С. Халачев и н-ци на Никола С. Халачев /”бул.Хан Аспарух”№1/.

      Докл.:М.Белухова

 

 1. Промяна характера на общинската собственост от публична в частна на поземлен имот №078199-използв.ливада,м.”Калище” по КВС в землището на гр.Велинград

      Докл.:Н.Келчева

 1. Продажба чрез Публично оповестен търг с тайно или явно наддаване на  поземлен имот №078199-използв.ливада, м.”Калище” по КВС за  землището на гр.Велинград и определяне пазарна цена  на имота.

       Докл.:Н.Келчева

 1. Продажба чрез Публично оповестен търг с тайно или явно наддаване на  поземлени имоти с  №№ 150156-ерозирала ливада и 150158-нива в м.”Вельовица” по КВС за  землището на гр.Велинград и определяне пазарна цена  на имотите.

      Докл.:Н.Келчева

 1. Определяне на пазарна цена на общински имот, представляващ  6/177 ид.части от УПИ№ХІІ – 132, целия с площ от 177 кв.м., находящ се в кв. 10 по плана на с.Пашови

      Докл.:М.Белухова

 1. Намаляване на началната тръжна месечна  наемна цена за отдаване под наем на петно с площ от 15 кв.м., находящо се в УПИ IX  „ За младежки дом” , кв. 10, с. Света Петка.

      Докл.:Иво Ардалиев

 1. Продажба чрез публично оповестен явен или таен търг на поземлен имот-земеделска земя по КВС за землището на гр.Велинград, местност ”Марина ливада“

       Докл.:Н. Видаркинска и Н.Келчева

 1. Промяна на начална тръжна цена за продажба чрез публично оповестен явен търг на поземлени имоти-земеделска земя с №149068 и №086178  по КВС за землището на гр.Велинград.

      Докл.:Н.Шаламанов

 1. Изработване на Общ устройствен план на землищата на гр.Велинград и с.Драгиново,  съгласно Задание и  Опорен план  по чл. 125 от ЗУТ .

      Докл.:арх.Т.Енев

 1. Одобряване на ПУП-парцеларен план и план за уличина регулация, детски площадки и паркинг в м. ‘Черновръх’ по КВС на с.Кръстава

        Докл.:инж.Д.Папаркова и инж. Д.Кафеджиева

 1. Одобряване на ПУП-парцеларен план за обект: ПЪТ paz1062/bgl, П.К. ii-84-аВРАМОВО/-РОХЛЕВА-БИРКОВА- КРЪСТАВА, В УЧАСТЪКА КРЪСТАВА /III-843/, М. ГРЪНЧАРИЦА

        Докл.: инж. Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие в качеството си на собственик за частично изменение на регулационния план – ПУП , засягащ УПИ  IX – За озеленяване в кв.401 по плана на гр.Велинград.

      Докл.:Д.Кондева и инж. Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за ПУП – план за регулация за № ХІ-5087 в квартал № 34 по действащия план на гр. Велинград

      Докл.:инж.Д.Папаркова

 1. Даване на съгласие в качеството си на съсед за изготвен  ПУП – ПР регулация и  застрояване за УПИ  III- 71  в кв.26 по плана на с.Юндола

      Докл.:Д.Кондева и инж. Д.Кафеджиева

 1. Удължаване срока на правото на строеж, учреден от Община Велинград с Договор №432/02.09.2005 год. в полза на Нонка Стефанова Осева, Мария Нонкина Мишева и Любка Нонкина Чавдарова

       Докл.:М.Белухова

 1. Рразрешение за изработване на подробен устройствен план за обект: липсващи план-схеми за електрификация и водоснабдяване на улица с осови точки № 327б, 329, 330, 330а, 330б, 330в  в кв.29 по плана на с. Юндола.

       Докл.:Д.Кондева и инж. Д.Кафеджиева

 1. Изменение и допълнение на Решение № 69/23.02.2017 на ОбС-Велинград за даване на съгласие за изработване на ПУП – Схема за трасе за обект: Топлопровод за минерална вода от помпена станция в УПИ № І- „За озеленяване, ТП и помпена станция” в квартал № 3972 до шахта на ул. „Цар Самуил” при ос.т. № 3050 по плана на гр. Велинград.

      Докл.:инж.Д.Папаркова

 1. ПУП – план схема за нова канализация и водопровод по част от ул.”Родопи” и ул.”Н. Вапцаров”, кв. 602  по плана на гр. Велинград.

      Докл.:арх.Ели Крайчева и инж. Д.Кафеджиева

 1. ПУП – план схема за нова канализация и водопровод по част от ул.”Криволак” и ул.”Петко Захов”, кв. 85  по плана на гр. Велинград.

      Докл.:арх.Ели Крайчева и инж. Д.Кафеджиева

 1. Продължаване срока на Разрешително за водовземане на мин.вода от Сондаж №4 ‘Власа’, за х-л ‘Хевън’, кв.207, ул. ‘Бор’ №4

Докл:М.Полежански

 1. ПУП – ЧИ на плана за регулация на УПИ № V-3201, УПИ № XІII-6453, № XIV-3681 и част от ул.”Юндола”, кв.141 по плана на гр. Велинград, (кв. Лъджене).

       Докл.:арх.Ели Крайчева и инж. Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на – ПУП за  промяна предназначението на имот 148007м.”Марина Ливада”, з-ще Велинград

                Докл.И.Карашикова и инж. Д.Кафеджиева

 1. По програмата за работа на ОбС за м.Април 2017г.

                  35.1. Отчет на МБАЛ ‘Велинград’  за първото тримесечие на 2017г.

                  35.2. Отчет на ‘ВКТВ’  за първото тримесечие на 2017г. – непредставен

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане Час Комисия
24.04.2017г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.
24.04.2017г.     /понеделник/ 16.30 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
25.04.2017г.

/вторник/

15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство;
25.04.2017г.

/вторник/

16.30 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване;
26.04.2017г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
26. 04.2017г.

/сряда/

16.30 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

Забележка: Приложенията по всички точки са Ви предоставени на електронен носител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                  /инж.Б.Мандраджиев/

Вашият коментар